Offentlig plats

Avgifter vid vissa upplåtelser av offentlig plats.

Antaget av Kommunfullmäktige den 29 oktober 1984, § 212.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 27 juni 2022, § 125.

Redovisade belopp avser år 2023.
Avgiftsbeloppen regleras efter Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 1982 som basår. Indexreglering sker per den 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år.

Avgifter för att använda offentlig plats


Kostnad exkl moms

FÖR FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL*


Tillfällig försäljning, lotterier m.m. för enbart inom kommunen verksamma ideella föreningar

0

Tillfällig försäljning, lotterier m.m. för andra, per dag

77

Julgransförsäljning och dylikt, per kvm och dag

30

Gångbaneserveringar och friluftsserveringar, per kvm och månad

151

FÖR ANNAT MERKANTILT ÄNDAMÅL


Fasta affischpelare, per kvm affischyta och år

454

Rörliga affischpelare, per kvm affischyta och år

18 119

Övriga reklamplatser (affischtavlor, skåp m m ), per år

754

Skyltvaror utanför butik där varorna tillhandahålles – per plats och år

1 510

Annan plats för visning av varor eller information i reklam eller försäljningssyfte, per dag

754

Cirkusar exklusive renhållning och vatten, per dag

1 810

Tivoli och liknande exklusive ersättning för vatten och renhållning, per dag

3 019

Mötestält, per dag

687

FÖR ÖVRIGA ÄNDAMÅL


Upplag, byggnadsställningar, manskapsbodar och dylikt, per kvm och månad

0

Bodar, provisoriska byggnader, per kvm och månad

0

Annat utnyttjande av offentlig plats, per kvm och månad

0

Utställningsbuss och liknande, per dag

687

Loppis/backluckeloppis/personbil, per dag

131

Loppis/backluckeloppis/personbil med släp, per dag

196

Hjälpte informationen på sidan dig?