Läkemedel, receptfria

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Antaget av Kommunfullmäktige den 30 mars 2020, § 58.
Senast reviderad av Kommunfullmäktige den 27 november 2023, § 225.

Taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Myndighetsnämndens i Arvika kommuns kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av Myndighetsnämnden.

4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften samma som den senast fastställda timavgiften enligt taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Arvika kommun.

5 § Den i denna taxa antagna timavgiften räknas årligen upp med index - 90% Arbetskostnadsindex (AKI) och 10% Konsumentprisindex (KPI). Basmånad för uppräkning enligt AKI är oktober månad 2008. För KPI gäller årsmedeltal och 2008 som basår.

Avgifter för kontroll

6 § En årsavgift tas ut per försäljningsställe, motsvarande 2 timmars handläggningstid. Årsavgiften omfattar planerade, regelbundna kontroller, där förarbete, besök på plats och efterarbete ingår. I årsavgiften ingår ett kontrollbesök eller ett kontrollköp minst vart annat år.

Kontrollbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras i form av timavgift genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

För kontrollköp enligt 21a § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) som utförs utöver det som ingår i årsavgiften debiteras detta motsvarande den tid som läggs ned multiplicerat med den aktuella timavgiften.

7 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
a) Kontroll eller kontrollköp som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
b) handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av samma lag överklagas.

8 § Årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan skett till Läkemedelsverket. Årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

8 § I de fall timavgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, kontroller i Övrigt och beredning i övrigt i ärendet. Sådan avgift tas ut för varje kvart nedlagd handläggningstid men om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

Nedsättning av avgift

10 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och fattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Myndighetsnämnden i Arvika kommun. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

_________

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024

Hjälpte informationen på sidan dig?