Strålskydd

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396).

Antagen av Kommunfullmäktige den 30 mars 2020, § 57.
Senast reviderad av Kommunfullmäktige den 27 november 2023, § 228.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Myndighetsnämndens i Arvika kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:896).

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

  1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av inkommen anmälan om verksamhet med solarium som upplåts till allmänheten.
  2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
  3. Ersättning för faktiska kostnader för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 8 kap 5 § strålskyddslagen.

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av Myndighetsnämnden.

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

  1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
  2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas.

Timtaxa

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften samma som den senast fastställda timavgiften enligt taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Arvika kommun.

6 § Den i denna taxa antagna timavgiften räknas årligen upp med index – 90% Arbetskostnadsindex (AKI) och 10% Konsumentprisindex (KPI). Basmånad för uppräkning enligt AKI är oktober månad 2008. För KPI gäller årsmedeltal och 2008 som basår.

7 § I de fall timavgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handlägg­ningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, kontroller i övrigt och beredning i övrigt i ärendet. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid men om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

Avgift med anledning av anmälan om verksamhet

8 § Avgift för handläggning av anmälan tas ut med en fast avgift motsvarande 2 timmars nedlagd handläggningstid multiplicerat med timtaxan.

9 § Utöver avgift med anledning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

10 § Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje anläggning som anmälan avser.

Avgift för tillyn i övrigt

11 § Avgift för tillsyn av verksamhet ska betalas i form av timavgift, genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

12 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.

Nedsättning av avgift

13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och fattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Myndighetsnämnden i Arvika kommun. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

15 § Enligt 10 kap. 3 § strålskyddslagen (2018:396), gäller alla beslut som meddelas med stöd av strålskyddslagen omedelbart om inget annat beslutas av Myndighetsnämnden.

16 § Enligt 10 kap. 2 § första stycket strålskyddslagen (2018:396), får Myndighetsnämndens beslut överklagas hos förvaltningsrätten.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?