Alkohol och serveringstillstånd

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Det är kommunen som har ansvar för tillsyn och tillståndsgivning när det gäller alkoholservering. Kommunfullmäktige i Arvika har antagit ett drogpolitiskt handlingsprogram samt riktlinjer för tillståndsgivningen när det gäller alkoholservering.

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, sprit eller andra jästa alkoholdrycker ska du ha serveringstillstånd. Tillståndet kan vara permanent (så kallad stadigvarande) eller tillfälligt. Det kan gälla för servering till allmänheten eller till slutna sällskap. Du söker alla typer av serveringstillstånd via alkoholhandläggarnas e-tjänster. Servering får inte påbörjas förrän tillståndet har beviljats.

Ska du servera enbart folköl krävs inget serveringstillstånd, men du ska göra en anmälan om servering innan du börjar servera.

När ska jag söka serveringstillstånd?

Vid all försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider) krävs serveringstillstånd. Med försäljning menas varje form av handel med alkoholdrycker mot ersättning. Servering av alkohol på restaurang är en form av försäljning. Ersättningen kan vara betalning i pengar, men också annan motprestation, som varor och tjänster.

Exempel på när serveringstillstånd behövs:

 • För en restaurang med alkoholservering.
 • Vid stadigvarande (permanent) servering av alkohol till slutna sällskap (till exempel föreningar eller företag) i festvåningar, klubblokaler eller lokaler där det bedrivs näringslivsverksamhet.
 • Vid tillfällig servering till allmänheten, till exempel vid festivaler och konserter eller till slutna sällskap.

När behöver jag inte söka serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen;

 • gäller ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (till exempel bröllop eller ett födelsedagsfirande). I förväg bestämda personer innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. Detta gäller även om det säljs biljetter till ett evenemang som riktar sig till allmänheten, eftersom vem som helst då har möjlighet att köpa en biljett.
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Det innebär att det vare sig får finnas vinstintresse gällande försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av evenemanget. Säljs det andra varor i samband med evenemanget, eller om det anordnas med avsikten att skapa goodwill är villkoret inte uppfyllt. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart blir tillämpligt för rent privata tillställningar.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att servering av alkohol ska få ske utan tillstånd.

Stadigvarande servering av alkohol till allmänheten

Vad ställs det för krav på servering och sökande?

 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat (både förrätter, huvudrätter och efterrätter) ska serveras under hela tiden som alkohol serveras.
 • Efter klockan 23.00 räcker det att några olika enklare maträtter serveras.
 • Lokalen ska vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte medföra risk för människors hälsa.
 • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsansläggning hos Miljöstaben.
 • Eget kök som följer en bestämd standard ska finnas i anslutning till serveringslokalen.
 • Den som söker serveringstillståndet, och personer som har betydande inflytande, ska vara personlig och ekonomiskt lämplig. För att få ett serveringstillstånd ska du som sökande, sökande bolag och de styrelsemedlemmar som ingår i sökande bolag (och även närstående bolag) vara lämpliga att ha ett serveringstillstånd. Det är ett stort ansvar. Vid ansökan om serveringstillstånd, både stadigvarande och tillfälliga, görs en ekonomisk och personlig prövning.

Vilka handlingar behövs för ansökan?

Här ser du de handlingar som behövs för att kunna behandla en ansökan för ett stadigvarande serveringstillstånd. I vissa fall kan det i samråd med handläggare behöva kompletteras med andra dokument som inte är listade här. Dokument som behövs:

 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes genom protokoll från bolagsstämma och utdrag ur aktiebok.
 • Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes genom kopia av bolagsavtal.
 • Styrelseprotokoll och stadgar när det gäller föreningar.
 • Utdrag från Bolagsverket.
 • Intyg om kunskap i alkohollagen (ej äldre än fem år). Om den som söker inte gjort Folkhälsomyndighetens kunskapsprov efter 2011 ska kunskapsprovet göras efter överenskommelse med kommunen efter det att ansökan skickats in.
 • Köpeavtal/arrendeavtal.
 • Redovisning av finansiering exempelvis genom kontoutdrag från bank.
 • Verksamhetsbeskrivning där beskrivningen till exempel ska ange restaurangchef/verksamhetsansvarig, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, öppettider, eventuell dans, avgränsningar med mera. Tänk på att köket ska ligga i anslutning till serveringslokalen och att restaurangen ska kunna servera lagad eller på annat sätt tillredd mat (från råvara). Restaurangen ska ha en bred och allsidig meny mer flera förrätter, huvudrätter och desserter. Vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn är inte tillräcklig utrustning.
 • Hyresavtal som är skrivet på sökandebolaget (juridiska personen). Gäller även uteservering.
 • Hyresvärdens godkännande vid andrahandsuthyrning.
 • Planritning över hela serveringslokalen och serveringsytan med inritad bordsplacering, bar och dansgolv. Ange antalet sittplatser och kvadratmeter.
 • Ritning på uteservering. Ange antalet sittplatser och kvadratmeter.
 • Beskrivning av tillsyn (till exempel uppsikt, kontroll av servering) på uteservering.
 • Eventuella bryggeriavtal.

Från och med att ansökan är komplett och handläggaren har allt den behöver, tar det ungefär åtta veckor innan ett beslut tas. Beslut om serveringstillstånd tas i Kommunledningsutskottet.

Vad ska anmälas i förväg när du som krögare fått ditt serveringstillstånd?

Detta ska du som krögare anmäla i förväg enligt Alkohollagen (2010:622) 9 kap 11 §, efter att stadigvarande serveringstillstånd beviljats:

 • Serveringsansvarig personal.
 • Ändring av kontaktuppgifter.
 • Avbrott i verksamheten.
 • Ägarförändring i bolaget.
 • Ändring i styrelsen.
 • Ändring av inriktning (exempelvis från en italiensk restaurang till svensk husmanskost).
 • Ändring av öppettider (ej av tillfällig art).
 • Ändring av serveringslokal.
 • Teckningsrätt. Någon ny eller någon som ska tas bort.

Vad ska tillståndshavaren garantera?

Tillståndshavaren ska garantera:

 • Att gäster som serveras ska ha fyllt 18 år. Kontroll av åldern sker genom att gästen visar godkänt ID. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ålderskontroll görs om du tror att gästen är under 25 år.
 • Att inga underåriga gäster kan få tillgång till alkohol av äldre gäst. Serveringsansvariga bör ha särskild kontroll över försäljningen av alkoholhaltiga drycker när det finns underåriga i lokalen.
 • Att alkoholhaltiga drycker inte tas med från serveringslokalen eller uteserveringen.
 • Att gäster inte tar med sig egna alkoholdrycker in på restaurangen.
 • Att gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel ska nekas servering och avvisas från restaurangen.
 • Att det finns tillgång till lagad mat under hela serveringstiden.

Tillfälligt serveringstillstånd

När du söker ett tillfälligt serveringstillstånd kan du söka till antingen allmänheten eller slutet sällskap. Kraven för vad som specificerar ett slutet sällskap finns längre ner på sidan. Du kan söka tillfälligt tillstånd som bolag, men också som privat person. Ansök om tillståndet minst två veckor innan tillställningen ska ske.

Vid tillfälliga tillstånd är inte kraven lika höga som vid stadigvarande serveringstillstånd. Du ska dock vara ekonomisk och personligt lämplig att inneha ett serveringstillstånd därför görs en prövning av detta.

Vilka handlingar behövs för ansökan?

Vid en ansökan av ett tillfälligt tillstånd krävs vissa handlingar:

 • Utdrag från Bolagsverket (söker du som privatperson behövs inte detta).
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes genom protokoll från bolagsstämma och utdrag ur aktiebok.
 • Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes genom kopia av bolagsavtal.
 • Styrelseprotokoll och stadgar när det gäller föreningar.
 • Verksamhetsbeskrivning där beskrivningen till exempel ska ange restaurangchef/verksamhetsansvarig, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, öppettider, eventuell dans, avgränsningar med mera.
 • Planritning över hela serveringslokalen och serveringsytan med inritad bordsplacering, bar och dansgolv. Ange antalet sittplatser.
 • Hyresavtal/nyttjanderätt för den lokal du ska servera i. Avtalet ska vara underskrivet av båda parterna.

I vissa fall kan det i samråd med handläggare behöva kompletteras med andra dokument som inte är listade här.

Vilka tider gäller?

När man säljer alkohol så gäller alkohollagen, vilket innebär att normaltiden är till klockan 01.00. Klockan 01.30 ska lokalen vara tom på gäster. Kvar får personal vara om de ska städa och/eller räkna kassan.

Var får jag köpa alkoholen?

Den som söker och får serveringstillstånd ska handla all alkohol på Systembolaget. Har du ett stadigvarande serveringstillstånd kan du också köpa alkohol från partihandlare.

Bara den alkohol som är inköpt från Systembolaget får finnas i den lokal och tillhörande utrymmen som är tänkt för serveringstillståndet.

Behöver jag tillåtelse av den som äger lokalen?

Du behöver ha ett medgivande/avtal från den som äger den lokal där festen ska hållas och att det står att du får hantera alkohol där. Skicka in det tillsammans med ansökan.

Finns det krav gällande mat?

Vid ett tillfälligt serveringstillstånd är kraven på ett varierat utbud och att maten ska vara tillagade råvaror inte lika högt som vid ett stadigvarande. Du ska kunna erbjuda minst två tillredda rätter. Catering är okej.

Serveringstillstånd vid slutet sällskap

Med slutet sällskap menas sammanslutningar eller grupper av begränsad omfattning, med en personkrets som är känd på förhand och som har ett gemensamt intresse. Exempel på detta kan vara en förening eller arbetsplats.

Vill du sälja alkohol vid privata arrangemang, till exempel vid bröllop, födelsedagar och företags- och föreningsarrangemang är det sannolikt ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap du ska ansöka om.

Vad är ett slutet sällskap?

För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.

Det krävs också att det finns ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna – något sådant samband kan normalt inte anses finnas till exempel vad gäller gäster på ett hotell. Exempel på underlag som kan användas för att bedöma denna fråga kan vara föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.

Antalet medlemmar kan också vara av betydelse. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening, som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet, kan exempelvis inte anses vara slutna sällskap.

En tillställning som är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser, kan inte vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening.

Följande punkter uppmärksammas vid bedömningen om ett sällskap ska anses vara slutet eller inte:

 • hur man blir medlem
 • om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet,
 • omfattningen av det slutna sällskapet
 • utformningen av eventuell annonsering.

Provsmakning

Serveringstillstånd för att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan beviljas som ett stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att:

 • arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
 • de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.

Tillståndshavare som avses i den första punkten ska göra en anmälan till kommunen innan evenemanget äger rum.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.

Kryddning av snaps

Har du ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker kan du efter en anmälan till kommunen få rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?