Reglemente för Krisledningsnämnd

Antaget av Kommunfullmäktige den 20 december 2004, § 187.
Senast ändrat av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289.

Till grund för reglementet ligger kommunallagen (1991:900) och lagen om extraordinära händelser i fredstid för kommuner och landsting (2002:833)

Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2002:833)

Lagen syftar till att reglera kommuners och landstings särskilda organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Kommunfullmäktige fastställer plan för hantering av extraordinära händelser (krisledningsplan). Lagen gäller ej vid höjd beredskap. Vid höjd beredskap ska istället lagen om förfarande hos kommuner, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller krigsfara m.m. (1988:97) och lagen om civilt försvar (1994:1720) tillämpas.

Med extraordinära händelser avses

  • En sådan händelse som avviker från det normala
  • Händelse som innebär en allvarlig störning
  • Överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • Olyckor som kräver skyndsamma insatser 

§ 1

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden har tre ledamöter. Krisledningsnämnden står under Kommunfullmäktiges tillsyn.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning med undantag av Valnämnden, revisorer och Överförmyndarnämnden. När förhållandena medger det ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Sådant beslut kan även tas av Kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av Krisledningsnämnden under tid som kris råder ska dokumenteras. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.

§ 2

Träda i funktion

Ordförande i Krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

§ 3

Ordförandes beslut

Ordförande eller, om han eller hon har förhinder, vice ordförande får fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

§ 4

Delegation

När nämnden är samlad övertar Krisledningsnämnden alla nämnders befogenheter, förutom Valnämnden, revisorer och Överförmyndarnämnden, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art.

Ovan nämnda ska tillämpas med stor restriktivitet och beslutsrätten ska återgå till nämnder och styrelser så snart omständigheterna medger (se även krisledningsplan flik 4, kommunens ledningsformer).

§ 5

Beredningsgrupp  

Beredningsgruppen är Krisledningsnämndens operativa resurs. Beredningsgruppen ska bereda ärenden till Krisledningsnämnden.

§ 6

Beredningsgruppens sammansättning

Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Informationsansvarig
Räddningschef
Miljöskyddschef*
Verksamhetschef Samhällsbyggnad, Miljö, Service*
Verksamhetschef Lärande och Stöd*
Verksamhetschef Vård och Omsorg*
Experter (med hänsyn till händelsens art)
* Vid händelse som berör respektive chef

§ 7

Stöd till enskild

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat stöd till enskild som drabbats av händelsen.

§ 8

Bistånd mellan kommuner

Krisledningsnämnden får på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse.

§ 9

Koppling till kommunstyrelsens reglemente m.m

Frågor som rör sammanträden, tjänstgöring m.m. regleras enligt kommunallagen/Kommunstyrelsens reglemente och regler för arvoden för förtroendevalda.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Utredningssekreterare
  • Tfn 0570-814 21