Kommunstyrelsen - reglemente

Reglemente för Kommunstyrelsen.

Antaget av Kommunfullmäktige den 4 januari 1971, § 3.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 21 december 2022, § 247.

Kommunfullmäktige utgör motor i demokratiarbetet och medborgardialogen, samt beslutar i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Kommunstyrelsens roll är att bereda ärenden för politiskt beslut i Kommunfullmäktige, samt ansvara för all verksamhet utom den myndighetsutövning som hör till Myndighetsnämnden, Överförmyndarnämnden, och Socialnämnden.

A. Kommunstyrelsens uppgifter

Allmänt om Kommunstyrelsens uppgifter

1 §
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till Kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), kommunallagen, och annan lagstiftning.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

2 §
Kommunstyrelsen ska

 1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
 2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet,
 3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
 4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, samt vara personuppgiftsansvarig för dessa.
 5. hos Kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
 6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
 7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad Kommunfullmäktige särskilt beslutar,
 8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
 9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
 10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av Kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen,
 11. verkställa Kommunfullmäktiges beslut, om Kommunfullmäktige inte beslutat annat.

Om Kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som Kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Företag och stiftelser

3 §
Kommunstyrelsen ska

 1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
 2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
 3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
 4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Kommunallagen 10 kap. 3-4 §§ avser de villkor som gäller för kommunen när vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett helägt kommunalt bolag.
 5. årligen, senast den 30 april i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges Kommunfullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till Kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder,
 6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

4 §
Om Arvika kommun väljer att bli medlem i kommunalförbund skall Kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

5 §
Styrelsen ska

 1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av Kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
 2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att - underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
  - se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
  - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
 3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
 4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
 5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
 6. i enlighet med Kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Delegering från Kommunfullmäktige

6 §
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

 1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt,
 2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av Kommunfullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
 3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
 4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av Kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
 5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
 6. tillstånd att använda kommunens vapen,
 7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagem (2018:1200).

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på Kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Personalpolitiken

7 §
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:

 1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
 2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
 3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
 4. besluta om stridsåtgärd,
 5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommunstyrelsens uppföljning

8 §
Kommunstyrelsen ska

 1. övervaka att av Kommunfullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
 2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
 3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
 4. tre gånger per år rapportera till Kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
 5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av Kommunfullmäktige fastställda program och direktiv,
 6. före den 1 april varje år lämna Kommunfullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av Kommunfullmäktige.

Särskilda uppgifter

Processbehörighet

9 §
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av Kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut, om inte Kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Krisledning och höjd beredskap

10 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Kommunstyrelsen utser vid behov ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Arbetslöshetsnämnd

11 §
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

12 §
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av Kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats

13 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Författningssamling

14 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

B. Styrelsens organisation och arbetssätt

Organisation inom verksamhetsområdet

15 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av Kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden

16 §
Kommunstyrelsen ansvarar för all verksamhet utom den myndighetsutövning som hör till Myndighetsnämnden, Överförmyndarnämnden, och Socialnämnden. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter genom följande organ inom den kommunala förvaltningsorganisationen

 1. Lärande och stöd
 2. Vård och omsorg
 3. Kommunledningsstaben
 4. Myndighetsstaben
 5. Personalstaben
 6. Ekonomistaben

Kommundirektörens uppgifter

17 §
I enlighet med kommunlagen 7 kap 1 § ska Kommunstyrelsen utse en direktör, som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Den utsedda chefen för kommunförvaltningen benämns i Arvika kommun med titeln kommundirektör. Kommundirektörens uppdrag regleras genom en av Kommunstyrelsen antagen instruktion.

Kommunstyrelsens delegeringsordning

18 §
Med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen delegerar Kommunstyrelsen till utskott, ledamöter respektive arbetstagare hos kommunen att fatta beslut i vissa grupper av ärenden. Ärendena som kräver framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige, har någon större principiell betydelse eller där delegeringsförbud föreligger enligt 6 kap § 38 kommunallagen delegeras ej.

Kommunstyrelsens utskott fattar sina beslut med delegering från styrelsen, vilket framgår av 38-39 §§ i detta reglemente. Exakt vilka beslut som delegeras till vilka organ, ledamöter och arbetstagare finns angivet i en separat delegeringsordning för Kommunstyrelsen. Delegeringsordningen för Kommunstyrelsen uppdateras kontinuerligt för att vara uppdaterad med rådande lagstiftning och befintlig organisation inom Arvika kommun.

Personuppgifter

19 §
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.

Information och samråd

20 §
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet.

Medborgarförslag

21 §
Medborgarförslag, där Kommunfullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att Kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera Kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden

22 §
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av Kommunstyrelsens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

23 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 3 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentliga sammanträden

24 §
Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden.

Sammanträde på distans

25 §
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

26 §
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till Kommunledningsstabens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

27 §
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen.

28 §
Kommunstyrelsens utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Samma ordning gäller som vid deltagande på distans vid Kommunstyrelsens sammanträden med undantag för att det är ordförande för respektive utskott som avgör om närvaro får ske på distans.

Sammansättning

29 §
Styrelsen består av 15 ledamöter och 45 ersättare.

Ordföranden

30 §
Det åligger ordföranden att

 1. leda Kommunstyrelsens arbete och sammanträden,
 2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 3. kalla ersättare,
 4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i Kommunstyrelsen vid behov är beredda,
 5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen,
 6. bevaka att Kommunstyrelsens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen

 1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
 2. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och Kommunfullmäktige samt
 3. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Presidium

31 §
Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

32 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder

33 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid aktuellt styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring

34 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som Kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i Kommunfullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.

Jäv, avbruten tjänstgöring

35 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Reservation

36 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

37 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

38 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Delgivningsmottagare

39 §
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan anställd som styrelsen beslutar.

Undertecknande av handlingar

40 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på Kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av ansvarig tjänsteman. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.

Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

C. Utskott och budgetberedande organ

Övergripande om utskott

41 §
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom styrelsen som är politiskt sammansatta. Utskotten väljs bland ledamöterna och ersättarna i styrelsen.

Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden, verksamhetsuppföljning och fatta beslut med stöd av delegation från styrelsen.

Utskottens uppdrag

42 §
I den utredning som förelåg Kommunfullmäktiges beslut om den nuvarande organisationen beskrivs utskottens uppdrag enligt följande sammanfattning:

 1. löpande politisk styrning,
 2. uppföljning av Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges uppdrag,
 3. säkerställa genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag,
 4. uppföljning av uppställda mål för verksamhet och ekonomi,
 5. prioritera och fördela resurser samt samordna aktiviteter,
 6. kontinuerlig dialog med ”kunder”,
 7. kontinuerlig dialog med beredningar,
 8. beredning av ärenden inför Kommunstyrelsen,
 9. delegeringsbeslut, bland annat viss myndighetsutövning.

Allmän arbetsordning utskott

43 §
Inom ett utskott väljer Kommunstyrelsen bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får Kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av Kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottens protokoll

44 §
Protokoll ska föras i utskotten.

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunledningsutskott

45 §
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Inom Arvika kommuns organisation benämns Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningsutskottet. Kommunledningsutskottet ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Utöver uppgiften som Kommunstyrelsens arbetsutskott så är även Kommunledningsutskottet Arvika kommuns budgetberedande politiska organ. Ordföranden, kommundirektören, bitrände kommundirektören eller en annan utsedd person överlämnar ärenden till Kommunledningsutskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

Utöver Kommunledningsutskottet är det upp till Kommunstyrelsen att inrätta ytterligare utskott.

Utskott för verksamhetsområden

46 §
Utskottet lärande och stöd är inrättat för att arbeta med frågor kopplade till verksamhetsområdet Lärande och stödutom den myndighetsutövning som hör till Socialnämnden. I övrigt följer de den allmänna arbetsordningen för utskottsarbetet inom Kommunstyrelsen. Utskottet lärande och stöd ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ärenden inom verksamhetsområdet Lärande och stöd som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av Utskottet lärande och stöd om beredning behövs. Ordföranden, verksamhetschefen eller en annan utsedd person överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

Utskottet vård och omsorg är inrättat för att arbeta med frågor kopplade till verksamhetsområdet Vård och omsorg. I övrigt följer de den allmänna arbetsordningen för utskottsarbetet inom Kommunstyrelsen. Utskottet vård och omsorg ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ärenden inom verksamhetsområdet Vård och omsorg som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av Utskottet vård och omsorg om beredning behövs. Ordföranden, verksamhetschefen eller en annan utsedd person överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

Budgetberedning

47 §
Kommunstyrelsen ska utse ett budgetberedande organ, härefter kallat Budgetberedningen. Budgetberedningen ska med stöd av Ekonomistaben ta fram ett underlag för Strategisk plan och budget till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt bereda övriga ärenden som avser övergripande budgetfrågor såsom skattesats och borgensramar för de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen utser sju ledamöter till Budgetberedningen. Bland Budgetberedningens ledamöter utser Kommunstyrelsen ordförande och två vice ordförande. De partier som finns representerade i Kommunfullmäktige men som inte har av Kommunstyrelsen valda ledamöter i Budgetberedningen får utse en observatör per parti till att delta vid Budgetberedningens sammanträden. Observatörerna har yttranderätt men inte förslagsrätt vid Budgetberedningens sammanträden.

Om ordföranden i Budgetberedningen på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får Kommunstyrelsen utse en annan ledamot i Budgetberedningen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Avgår en ledamot i Budgetberedningen ska fyllnadsval snarast förrättas.

Budgetberedningen följer inte arbetsordningen för övriga utskott under Kommunstyrelsen vad gäller ersättare, i det att inga ersättare väljs och regler för ersättares tjänstgöring därav inte är tillämpliga.

Budgetberedningen sammanträder på dag och tid som Budgetberedningen bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs. Budgetberedningen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Budgetberedningen åläggs inte att föra protokoll vid varje sammankomst, men ska upprätta ett protokoll inför det att deras förslag till Strategisk plan och budget hanteras i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?