Krisledningsnämnden - reglemente

Reglemente för Krisledningsnämnd.

Antaget av Kommunfullmäktige den 20 december 2004, § 187.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 30 november 2020, § 197.

Till grund för reglementet ligger kommunallagen (2017:725) och lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Inledning

I kommunen ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Denna kallas krisledningsnämnd (2 kap 2§ LEH).

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala. Händelsen ska innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen (1 kap 4§ LEH).

Krisledningsnämndens reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid.

Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas.

Krisledningsnämnd

§ 1
Krisledningsnämnden står under Kommunfullmäktiges tillsyn.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning (2 kap 4§ LEH).

Nämndens sammansättning

§ 2
Krisledningsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

Beslut om ikraftträdande

3 §
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske (2 kap 3§ LEH).

Om ordföranden har förhinder ska nämnden sammankallas på begäran av en enskild ledamot. Nämnden beslutar då kollegialt om den ska träda i kraft.

Beslut om upphörande

§ 4
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd (2 kap 4§ LEH).

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får även fatta beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra (2 kap 6§ LEH).

Beslut om upphörande av krisledningsnämndens verksamhet omfattar inte krisledningsstaben.

Ordförandes beslut

§ 5
Beslut som fattats av Krisledningsnämnden under tid som kris råder ska dokumenteras.

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna (2 kap 5§ LEH).

§ 6
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätten från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Övertagande av beslutanderätten ska tillämpas med stor restriktivitet och beslutanderätten ska återgå till nämnder och styrelser så snart omständigheterna medger.

Krisledningsnämnden har inte rätt att överta beslutanderätten från kommunala bolag.

§ 7
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden (2 kap 3§ LEH)

Krisledningsstaben

§ 8
Krisledningsstaben bereder ärenden till krisledningsnämnden.

Krisledningsstabens ansvar, arbetsuppgifter, befogenheter och sammansättning fastställs i kommunens krisledningsplan.

Stöd till enskild

§ 9
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat stöd till enskild som drabbats av händelsen.

Bistånd mellan kommuner

§ 10
Krisledningsnämnden får på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse.

Koppling till Kommunstyrelsens reglemente m.m.

§ 11
Frågor som rör sammanträden, tjänstgöring m.m. regleras enligt kommunallagen, Kommunstyrelsens reglemente och bestämmelser om ersättning för förtroendevalda

Hjälpte informationen på sidan dig?