Namnberedningen - reglemente

Reglemente för Namnberedningen.

Antaget av Kommunfullmäktige den 21 december 1998, § 127.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 27 november 2006, § 192.

Utöver reglementet regleras beredningens verksamhet av kommunallagen.

§ 1
Namnberedningen har till uppgift:

  • att upprätta och till fullmäktige inge förslag till namn eller till ändring av sådana på stadsdelar och kvarter, trafikleder, gator, vägar, broar, hamnar, parker, torg och andra öppna platser, samt belägenhetsadresser
  • att biträda Kommunstyrelsen med råd och upplysningar vid upprättande av förslag till namn eller till ändring av sådana på kommunala institutioner och byggnader såsom servicehus, gruppboenden, skolor, idrotts- och friluftsanläggningar, förvaltningsbyggnader, vatten- och reningsverk, museer, teatrar, bibliotek, flygplatser, busshållplatser, bostads- och industriområden
  • att till fullmäktige avge yttrande över förslag från Kommunstyrelsen enligt punkten ovan
  • beredningen kan när behov bedöms föreligga, själv lägga fram namnförslag till fullmäktige.
  • att i övrigt fullgöra de uppdrag, som av fullmäktige eller Kommunstyrelsen överlämnas till Namnberedningen.

§ 2
Namnberedningen består av fem ledamöter och fem suppleanter, vilka utses av Kommunfullmäktige. Tjänstgöringstiden för ledamöterna ska sammanfalla med tjänstgöringstiden för ledamöterna i Kommunstyrelsen.

§ 3
Kommunfullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer bland beredningens ledamöter en ordförande och två vice ordförande. Avgår ordföranden eller någon av de två vice ordförandena under tjänstgöringstiden förrättas nytt val för återstoden av tiden.

§ 4
Namnberedningen sammanträder på dag och tid som beredningen bestämmer.

Ordföranden svarar för kallelsen som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Beredningen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid sammanträde ska föras protokoll som justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 5
Den vice ordförande som har samma partitillhörighet som ordföranden träder in i första hand som ersättare. Den vice ordförande som utsetts att företräda ett annat parti än det ordföranden företräder träder in i andra hand.

Om varken ordföranden eller någon av de två vice ordförandena kan närvara vid sammanträde med beredningen, utser beredningen annan ledamot att för tillfället föra ordet.

En ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla förhinder. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. De får dock inte delta i besluten.

§ 6
Handlingar och skrivelser ska undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och ansvarig tjänsteman. I övrigt bestämmer beredningen vem som ska underteckna handlingar.

Hjälpte informationen på sidan dig?