Kommunrevisionen - reglemente - reglemente

Reglemente för Arvika kommuns revision.

Antaget av Kommunfullmäktige den 31 augusti 1972, § 134
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 30 november 2020, § 200

Revisionens formella reglering

§ 1
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

Revisorernas antal och organisation

§ 2
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under
mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 3
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

§ 4
Efter förslag från revisorerna utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

§ 5
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och två vice ordförande. Ordföranden är sammankallande och leder gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordförande hämtas ur oppositionen.

Revisorernas uppgifter

§ 6
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 7
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorerna. Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.

§ 8
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.

§ 9
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd.

§ 10
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 11
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler.

§ 12
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas sammankomster och sammanträden

§ 13
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den ska ske skriftligt eller elektroniskt. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomster eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans kan endast göra detta om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

§ 14
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 15
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 16
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet, om den skall ställas från den samlade revisionen. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

§ 17
Revisionsberättelsen jämte lekmannarevisorernas granskningsrapporter lämnas till fullmäktige senast två veckor efter det att Kommunstyrelsen fastställt årsredovisningen.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

§ 18
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till fullmäktige senast två veckor efter att Kommunstyrelsen fastställt rapporten.

§ 19
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

§ 20
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 2 gånger varje år.

§ 21
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. Revisorerna har rätt att närvara vid fullmäktiges möten med sammaekonomiska villkor som fullmäktiges ledamöter. I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

§ 22
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv

§ 23
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet

§ 24
Reglementet gäller från 2020-12-01 till dess att fullmäktige fattar annat beslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?