Myndighetsnämnden - reglemente

Reglemente för Myndighetsnämnden.

Antaget av Kommunfullmäktige den 18 december 2006, § 219.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 30 mars 2020, § 73.

Kommunfullmäktige utgör motor i demokratiarbetet och medborgardialogen, samt beslutar i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Kommunfullmäktiges beredningar bidrar i denna process och fokuserar på uppdrag där underlag tas fram för debatt och dialog. Kommunstyrelsens roll är att bereda ärenden för politiskt beslut i Kommunfullmäktige, samt ansvara för all verksamhet utom den myndighetsutövning som hör till Myndighetsnämnden.

Kommunens styrfilosofi ska vara framtidsinriktad, bygga på förverkligandet av visionen för Arvika kommun, ekonomiska styrprinciper och på de av Kommunfullmäktige antagna kärnvärdena. Dessa kärnvärden ska genomsyra både den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen:

 • Medborgarfokus
 • Stolthet och engagemang
 • Resultatinriktning
 • Öppenhet
 • Förnyelse och utveckling

Myndighetsnämndens ansvar

Uppdrag

§ 1
Myndighetsnämnden fullgör kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Myndighetsnämnden ska vidare svara för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen, strålskyddslagen, tillsyn enligt smittskyddslagen, tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt tillsyn enligt tobakslagen i den omfattning Kommunfullmäktige beslutat under § 18 i protokollet för år 1997.

Myndighetsnämnden ska enligt miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning:

 • svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd
 • svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och biotekniska organismer
 • svara för tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller vattenverksamhet och täkter
 • svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall
 • följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade
 • medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs
 • utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer
 • svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning vad avser renhållning
 • svara för att initiera ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken.

Nämnden svarar för att meddela föreskrifter och dispenser samt pröva frågor om bortforsling av avfall enligt vad som förutom lag följer av kommunens renhållningsordning.

Nämnden svarar för kommunens myndighetsutövning enligt lag om sprängämnesprekursorer.

Nämnden svarar för kommunens myndighetsutövning inom räddningstjänstens område enligt lag om skydd mot olyckor genom tillsyn, brandskyddskontroll och sotning samt genom tillsyn och tillståndsgivning enligt lag om brandfarlig och explosiv vara.

Nämnden svarar för kommunens myndighetsutövning enligt lag om lägenhetsregister.

Myndighetsnämnden handlägger och beslutar i ärenden rörande Lag om bostadsanpassningsbidrag.

Särskild förvaltning

§ 2
Myndighetsnämnden ska vara handläggande nämnd för frågor angående kalkning av sjöar och vattendrag, åtgärder mot surt dricksvatten samt skottpengar för mink.

Övrig förvaltning

§ 3
Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister, som nämnden för sin verksamhet förfogar över. Nämnden ska utse personuppgiftsombud som ser till att personuppgifter hanteras på ett lagligt och korrekt sätt.

Delegering från Kommunfullmäktige

§ 4
Myndighetsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 • All myndighetsutövning utifrån PBL, miljöbalken, lagen om brandfarliga och explosiva varor, brandtillsyn, sotning och annan lagstiftning där Myndighetsnämnden är beslutsorgan.
 • Rätt att delegera beslut om myndighetsutövning utifrån PBL, miljöbalken, lagen om explosiva och brandfarliga varor, brandtillsyn, sotning och annan lagstiftning där Myndighetsnämnden är beslutsorgan
 • Efter förslag från räddningschefen, fatta beslut om att de taxor som följer av upphandlingen av sotningsentreprenad ska gälla för kommunen och för varje kalenderår besluta om att justera sotnings- och brandskyddskontrolltaxa med en procentsats som anges i centralt publicerade Sotningsindex.
 • Bestämmande i varje enskilt fall av avgift enligt taxor för Myndighetsnämndens verksamhet.
 • Myndighetsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde utom ärenden om betalning av fordran, antagande av ackord och ingående av förlikning i kravärenden.

Ansvar och rapporteringsuppgifter

§ 5
Myndighetsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer, som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 6
Myndighetsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Bland ledamöterna utses en ordförande och två vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 7
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. De får dock inte delta i besluten.

Jäv

§ 8
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 9
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till Myndighetsnämnden sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

§ 10
Den vice ordförande som har samma partitillhörighet som ordföranden träder in i första hand. Den vice ordförande som utsetts att företräda ett annat parti än det ordföranden företräder träder in i andra hand.

Om varken ordföranden eller någon av de två vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Kallelse

§ 11
Myndighetsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Myndighetsnämndens ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller någon av de två vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Närvarorätt för kommunalråd

§ 12
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden med nämnden även om kommunalrådet inte är ledamot eller ersättare i nämnden.

Närvarorätten gäller inte ärenden, som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll

§ 13
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 14
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt.

Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt, som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

§ 15
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd, som nämnden bestämmer.

Behörig att motta delgivning på nämndens vägnar är, förutom ordföranden, nämndens sekreterare.

Undertecknande av handlingar m.m.

§ 16
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Myndighetsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av vederbörande handläggande tjänsteman om inte nämnden annat bestämmer.

I fråga om kallelse, jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll, justering, anslag samt reservation gäller vad som är föreskrivet för Kommunstyrelsen i kommunallagen och för nämnden i detta reglemente.

§ 17
Nämnden har inte rätt att inrätta utskott.

Deltagande på distans

18 §
Myndighetsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

19 §
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till Kommunledningsstabens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Hjälpte informationen på sidan dig?