Socialnämnden - reglemente

Reglemente för Socialnämnden.

Antaget av Kommunfullmäktige den 28 november 2022, § 221.

Verksamhetsområde

§ 1
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskild inom följande ansvarsområde:

  • Utredningsansvar enligt 11 kap. socialtjänstlagen
  • Överflyttning av ärende till annan kommun enligt socialtjänstlagen
  • Beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
  • Beslut avseende barn och ungdom enligt socialtjänstlagen
  • Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
  • Beslut om biståndsinsatser i form av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen samt beslut som rör ersättningar till dessa
  • Beslut avseende vuxna enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall
  • Beslut avseende familjerätt såsom föräldraskap och adoption
  • Beslut om anmälan till överförmyndaren enligt socialtjänstförordningen

Överklagande, yttrande och anmälningar med mera till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter avseende ovanstående ärendegrupper.

Socialnämnden ska se till att verksamheten, enligt ovan, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer, som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Övrig verksamhet

§ 2
Nämnden är inom sitt verksamhetsområde ansvarig för personuppgifter som omfattas av Personuppgiftslagen (1998:204)

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde, dock ej i frågor som rör förhållandet mellan kommunensom arbetsgivare och dess arbetstagare.

Socialnämnden fullgör i övrigt de uppgifter fullmäktige kan komma att uppdra tillnämnden.

Organisationsansvar

§ 3
Nämnden ska se till att verksamheten har en tillfredsställande organisation.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 4
Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Omfördelning av medel

§ 5
Socialnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till nämnden. Omfördelningen av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Omfördelning i syfte att täcka nya verksamheter får ej ske.

Sammansättning

§ 6
Socialnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Socialnämnden har en ordförande och två vice ordförande som innehar tre av de sju platserna som ordniarie ledamöter.

Ersättares tjänstgöring

§ 7
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid Kommunledningsstabens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ledamot kan även anmäla hinder till sitt parti som då kallar ersättare.

§ 8
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

§ 9
Ersättarna tjänstgör enligt den av fullmäktige fastställda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Avbruten tjänstgöring

§ 10
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.

§ 11
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ej tjänstgörande ersättare

§ 12
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta vid socialnämndens sammanträden. Ersättare som ej tjänstgör har rätt att yttra sig vid sammanträden men ej förslagsrätt.

Ersättare för ordförande

§13
Om ordförande inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde kan delta i ett sammanträde tjänstgör vice ordförande i ordförandens ställe.

§14
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde är det den ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden som tjänstgör som ordförande. Om flera ledamöter har lika lång tjänstetid tjänstgör den till åldern äldste ledamoten.

Sammanträden

§ 15
Socialnämnden sammanträder på dag och tid som Socialnämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av socialnämnden ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Sammanträden på distans

§ 16
Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

§ 17
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till Kommunledningsstabens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

§ 18
Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Offentliga sammanträden

§ 19
Socialnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kallelse

§ 20
Kallelse till Socialnämndens sammanträde ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 3 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Reservation

§ 21
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt protokollet lämnas ut för justering. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering

§ 22
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot. Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Undertecknande av handlingar

§ 23
Från socialnämnden utgående eller av nämnden beslutade avtal, andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

Nämnden får uppdra åt tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning får undertecknas på det sätt, och av de tjänstemän, som delegationsordningen anger.

Socialnämndens delegeringsordning

§ 24
Med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen delegerar Socialnämnden till ledamöter respektive arbetstagare hos kommunen att fatta beslut i vissa grupper av ärenden. Ärendena som kräver framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige, har någon större principiell betydelse eller där delegeringsförbud föreligger enligt 6 kap § 38 kommunallagen delegeras ej.

Exakt vilka beslut som delegeras till vilka ledamöter respektive arbetstagare finns angivet i en separat delegeringsordning för Socialnämnden. Delegeringsordningen för Socialnämnden uppdateras kontinuerligt för att vara uppdaterad med rådande lagstiftning och befintlig organisation inom Arvika kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?