Arvika-Eda överförmyndarnämnd - reglemente

Reglemente för Arvika-Eda överförmyndarnämnd.

Antaget av Kommunfullmäktige den 26 november 2018, § 219.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 30 mars 2020, § 73.

I anslutning till vad som stadgas i kommunallagen om nämnd samt vad som stadgas i föräldrabalken (1949:381) om överförmyndare och överförmyndarnämnd skall följande gälla.

Arvika och Eda kommuner har kommit överens om att från och med 2019-01-01 inrätta en gemensam överförmyndarnämnd kallad Arvika-Eda överförmyndarnämnd.

Arvika kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Arvika kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Nämndens uppgifter

Verksamhetsområde

§ 1
1 § Nämnden utgör enligt 3 kap § 3-4 kommunallagen (2017:725) styrelse för verksamheten och har ansvar för vad som stadgas i föräldrabalken om överförmyndarnämnder och dess ansvarsområden FB16-19 kap.

Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder och verksamheter, i den egna och samverkande kommunen, samt med andra myndigheter och enskilda organisationer.

Nämndens ställning

2 §
Nämnden fattar beslut i Arvika kommun och ingår avtal för Arvika kommuns räkning. Arvika kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa p.g.a. avtal som nämnden ingått.

Arvika kommun har regressrätt mot Eda kommun i anledning av eventuellt civilrättsliga krav som har riktats mot Arvika kommun enligt första stycket.

Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart vid förvaltningsbesvär.

Nämndens verksamheter – särskild förvaltning

3 §
Nämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen har i sin tur tillsyn över överförmyndarnämnden.

Nämnden har till uppgift att inom sina områden

- fastställa och redovisa uppföljning av mål, budget och resultat.

- se till att den interna kontrollen är tillräcklig, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

- ansvara för arbetet att effektivisera verksamheten och tillhörande administration.

- ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande i tillämpliga delar.

- se till att gode män och förvaltare får den utbildning och information, som är väsentlig för uppdragets fullgörande.

- ansvara för de personuppgifter som nämnden hanterar. Nämnden är personuppgiftsansvarig.

Nämndens verksamheter – ekonomisk förvaltning

4 §
Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde

- underhålla och förvalta kommunens lösa egendom.

Arkiv

5 §
Nämnden är ansvarig för att de arkiv som bildas i nämndens verksamhet vårdas och förtecknas enligt arkivlagen. Ärenden i den gemensamma nämnden arkiveras i Arvika kommuns arkiv.

Talerätt m.m.

6 §
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden rätt att på kommunernas vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

7 §
Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden skall till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Rapporteringen från nämnden sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut enligt följande:

- en gång per år, eller på kommunfullmäktiges begäran redovisa hur nämnden fullgjort sitt uppdrag. Detta genom att till kommunstyrelsen lämna en verksamhetsplan som underlag för kommunens samlade årsredovisning, lämna en delårsrapport, samt i övrigt följa Arvika kommuns regelverk gällande ekonomisk rapportering.

- redovisa de granskningsprotokoll som länsstyrelsen utfärdar i sin tillsyn av överförmyndarnämnden.

- redovisa yttranden/beslut från andra granskande myndigheter.

Samtliga rapporter ska tillställas Arvika kommun och Eda kommun vid samma tillfälle.

Revision

8 §
Nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna Arvika och Eda. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas i fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna Arvika och Eda.

Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

Nämndens arbetsformer

Sammanträden

9 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Arvika kommun om inte nämnden bestämmer annat.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska detta ske i samråd med vice ordförande.

Delegation av beslutanderätt

10 §
Nämnden reglerar i en särskild delegationsordning vem som har rätt att fatta vilka beslut i nämndens ställe. Nämnden kan inte återkalla eller ändra beslut som är fattade på delegation, däremot kan delegationsrätten återtas. Även om ärendet har delegerats har nämnden alltid det yttersta ansvaret.

Sammansättning

11 §
Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Arvika kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Eda kommun utser två ledamöter och två ersättare.

Arvika kommun utser en ordförande och Eda kommun utser en vice ordförande.

Beslutsförhet

12 §
Nämnden är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ersättning till förtroendevalda

13 §
Ersättning till förtroendevalda utgår enligt arvodesregler i respektive kommun.

Inkallande av ersättare

14 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, som kallar ersättare enligt den av respektive fullmäktige bestämda inkallelseordningen.

Ersättare och avbruten tjänstgöring

15 §
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare från den kommunen som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt in i ledamoten ställe.

Om inte ersättarna valts proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.

Ersättare som inte tjänstgör i ledamotens ställe, har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdet och äger rätt att få sin mening antecknad i protokollet, dock har man inte rätt att delta i besluten.

Jäv

16 §
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

Ersättare för ordföranden

17 §
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Beredning

18 §
Nämndens ordförande ansvarar för att beredning hålls, tillsammans med, eller i samråd med vice ordförande och verksamhetschef.

Kallelse

19 §
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas.

Kallelse och tillhörande handlingar ska på ett lämpligt sätt tillställas samtliga ledamöter och nämndens kansli senast fem dagar före sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Närvaro av tjänstemän och andra utomstående

20 §
Nämnden får kalla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, anställd hos kommunerna eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Den som kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i beslutet.

Närvarorätt för kommunalråd

21 §
Kommunalråd i Arvika och Eda får närvara och delta i överläggningarna, men inte i besluten vid sammanträden i nämnden även om kommunalrådet inte är ledamot eller ersättare i nämnden.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning.

Reservation

22 §
För andra beslut än de som fattas enligt föräldrabalken har den som deltar i avgörandet rätt att reservera sig mot beslutet.

Om en ledamot har reserverat sig mot beslutet och vill motivera reservationen, ska detta göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Justering och anslag av protokoll

23 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på Arvika och Eda kommuners digitala anslagstavlor senast tre dagar efter att protokollet har justerats.

Skiljaktig mening

24 §
Om det råder skiljaktig mening i nämnden vid beslut om ärende enligt föräldrabalken, ska föreskrifter om omröstning i tvistemål 16 kap. rättegångsbalken tillämpas.

Den som medverkar vid den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i beslutet, har rätt att få sin avvikande mening antecknad.

Delgivning

25 §
Behörig att motta delgivning på nämndens vägnar är, förutom ordföranden, chefen för överförmyndarenheten, föredragande, eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar m.m.

26 §
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av chefen för överförmyndarenheten eller annan anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden i sin delegationsordning vem som ska underteckna handlingar.

Deltagande på distans

27 §
Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

28 §
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till Kommunledningsstabens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Hjälpte informationen på sidan dig?