Valnämnden - reglemente

Reglemente för Valnämnden.

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 maj 1992, § 72.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 30 mars 2015, § 49.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Valnämndens verksamhet

Verksamhetsområde

§ 1
Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på valnämnd.

§ 2
Valnämnden ska inom verksamhetsområdet vara:

  • ansvarig för arbetet med att effektivisera administrationen
  • ansvarig för informationsverksamheten

Ekonomisk förvaltning

§ 3
Valnämnden ska inom verksamhetsområdet:
underhålla och förvalta kommunens lösa egendom

Övrig förvaltning

§ 4
Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister, som nämnden för sin verksamhet förfogar över. Nämnden ska utse personuppgiftsombud som tillser att personuppgifter hanteras på ett lagligt och korrekt sätt.

Delegering från Kommunfullmäktige

§ 5
Fullmäktige medger att Valnämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Valnämndens sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

§ 6
Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde utom ärenden om betalning av fordran, antagande av ackord och ingående av förlikning i kravärenden.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 7
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Valnämnden ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 8
Valnämnden består av nio ledamöter. Bland ledamöterna utses en ordförande och två vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 9
En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

Anmälan av förhinder

§ 10
En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens expedition.

Ersättare för ordföranden

§ 11

Den vice ordförande som har samma partitillhörighet som ordföranden träder in i första hand. Den vice ordförande som utsetts att företräda ett annat parti än det ordföranden företräder träder in i andra hand.

Om varken ordföranden eller någon av de vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Kallelse

§ 12

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller någon av de två vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Närvarorätt för kommunalråd

§ 13
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträde i nämnden även om kommunalrådet inte är ledamot eller ersättare i nämnden. Närvarorätten gäller inte ärenden, som rör myndighetsutövning.

Justering av protokoll

§ 14
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 15
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt.

Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt, som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

§ 16
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens sekreterare eller annan anställd, som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 17
Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas på sätt nämnden bestämmer.

Hjälpte informationen på sidan dig?