Kallelse Kommunstyrelsen

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunstyrelsens sammanträde.

Datum: Tisdagen den 12 september 2023, klockan 08.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvingar, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS/2023:5

2
Tidplan för Kommunstyrelsens behandling av Strategisk plan, ekonomisk uppföljning med prognos, delårsrapport samt årsredovisning
KS/2023:5

3
Information till Kommunstyrelsen från Myndighetsstaben
KS/2023:1

4
Information till Kommunstyrelsen från Teknik i Väst AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB och Arvika Kommunnät AB
KS/2023:1

5
Region Värmland, dnr KTN/230037 - Remiss av strategisk plan för tågtrafik i Värmland
KS/2023:392

6
Länsstyrelsen Värmland, 525-2791-2023 - Yttrande över anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken (1998:808) om solcellsanläggning
KS/2023:539

7
Motion om att ändra taxan för att ta del av allmänna handlingar i digitalt format (ArvP)
KS/2023:326

8
Motion om parkeringstillstånd (SD)
KS/2023:561

9
Motion om kontorslokaler i Hillringsberg (M)
KS/2023:106

10
Medborgarförslag om utegym vid Prästängens motionsspår
KS/2023:79

11
Medborgarförslag om bilpool för allmänheten
KS/2023:80

12
Medborgarförslag om Sveriges innersta hamn
KS/2022:640

13
Remissvar till Socialdepartementet - Uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet samt stärkt skydd för enskildas uppgifter i Adoptionskommissionens verksamhet
KS/2023:602

14
Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna
KS/2023:598

15
Kommunstyrelsens delegeringsordning Kommunledningsstaben
KS/2023:566

16
Val av ledamot till Kommunledningsutskottet efter Ute Attermeyer (MP)
KS/2023:640

17
Anmälningsärenden
KS/2023:7

18
Anmälan av delegeringsbeslut
KS/2023:612

Hjälpte informationen på sidan dig?