Kallelse Kommunstyrelsen

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunstyrelsens sammanträde.

Datum: Tisdagen den 11 juni 2024, klockan 08.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvingar, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport med uppföljning av finanspolicy
KS/2024:5

2
Strategisk plan 2025 - 2027 med budget för 2025
KS/2024:32

3
Borgensramar och borgensavgifter för bolagen i Arvika Stadshus bolagskoncern 2025 - 2027
KS/2024:469

4
Information från Personalstaben - Rapport sjukfrånvaro
KS/2024:1

5
Revidering av pensionspolicy samt tillhörande riktlinje
KS/2024:411

6
Riktlinje för systemförvaltning
KS/2024:462

7
Riktlinje för incidenthantering
KS/2024:463

8
Riktlinje för besvarande av inkomna enkäter
KS/2024:380

9
Redovisning av sponsring under 2023
KS/2024:358

10
Motion om att utveckla besöksnäringen i Arvika kommun (C)
KS/2023:747

11
Motion om att flytta fritidsbanken (M)
KS/2023:892

12
Motion om förändrad skolmat för minskade utsläpp (L)
KS/2024:117

13
Medborgarförslag om parkbänkar vid gång/cykelbanan ut till Västra Sund
KS/2024:206

14
Medborgarförslag om att utveckla Fritidsbanken
KS/2023:740

15
Beslut om antagande - detaljplan för fastigheten Fälgkorset 2 m.fl.
KS/2022:372

16
Försäljning av fastigheter - Blästern 10 och 13
KS/2024:468

17
Ombyggnation Syrenen
KS/2024:294

18
Ombyggnation Sävsjögården
KS/2024:460

19
Preliminär budget för hjälpmedelsnämnden 2025
KS/2024:25

20
Rapport om ej verkställda beslut för första kvartalet 2024
KS/2024:438

21
Granskning av samverkan kring missbruksvård Arvika 2024
KS/2024:340

22
Rapport till Kommunstyrelsen från företagsbesök
KS/2024:332

23
Anmälningsärenden
KS/2024:7

24
Anmälan av delegeringsbeslut
KS/2024:385

Hjälpte informationen på sidan dig?