Kallelse Kommunstyrelsen

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunstyrelsens sammanträde.

Datum: Tisdagen den 12 mars 2024, klockan 08.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvingar, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS/2024:5

2
Information från verksamheten Lärande och stöd
KS/2024:1

3
Revidering av riktlinjer för skolkjutsverksamhet i Arvika kommun
KS/2024:167

4
Samverkansstruktur för gymnasie- och vuxenutbildning i Värmland
KS/2024:166

5
Slutlig gymnasieorganisation läsåret 2024-2025
KS/2023:757

6
Strategi för gestaltad livsmiljö
KS/2019:450

7
Arvika kommuns granskningsyttrande avseende Karlstad kommuns översiktsplan
KS/2021:601

8
Motion om byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning (L)
KS/2023:467

9
Motion om att ändra taxan för att ta del av allmänna handlingar i digitalt format (ArvP)
KS/2023:326

10
Motion om årlig inhämtning av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret (SD)
KS/2023:690

11
Motion om konkurrensutsättning av särskilt boende med nya att-satser
KS/2022:868

12
Motion om matsvinn (SD)
KS/2023:572

13
Medborgarförslag om digital anslagstavla för evenemangsinfo
KS/2023:896

14
Uppföljning tillsynsplan alkohol och tobak
KS/2024:116

15
Revidering Kommunstyrelsens delegeringsordning – tillägg VMA
KS/2023:874

16
Anmälningsärenden
KS/2024:7

17
Anmälan av delegeringsbeslut
KS/2024:131

Hjälpte informationen på sidan dig?