Kallelse Kommunfullmäktige

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 september 2023 kl 18.00. Sammanträdet hålls på Arvika Näringslivscentrum lokalen Hörsalen. Hit är också allmänheten välkommen för att följa mötet och ställa allmänhetens frågor.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågor
KS/2023:19

2 Interpellationsdebatt
KS/2023:21

3 Enkla frågor
KS/2023:20

4 Motion om att ändra taxan för att ta del av allmänna
handlingar i digitalt format (ArvP)
KS/2023:326

5 Motion om parkeringstillstånd (SD)
KS/2023:561

6 Motion om kontorslokaler i Hillringsberg (M)
KS/2023:106

7 Medborgarförslag om utegym vid Prästängens
motionsspår
KS/2023:79

8 Medborgarförslag om bilpool för allmänheten
KS/2023:80

9 Medborgarförslag om Sveriges innersta hamn
KS/2022:640

10 Värmlands Tingsrätt, dnr TVD 2023/38(25) –
Val av nämndemän till Värmlands tingsrätt under perioden
2024-01-01--2027-12-31
KS/2023:215

11 Avsägelse av uppdrag som ordförande i
kommunrevisionen i Arvika kommun,
Daniel Nordström (M)
KS/2023:667

12 Val av lekmannarevisor och ersättare i Arvika
Näringslivscentrum (ANC)
KS/2023:701

13 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
fastigheten Södra Fjöle 1:54
KS/2023:655

14 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
fastigheten Arvika Västra Hungvik 1:145
KS/2023:656

15 Motion om årlig inhämtning av utdrag ur
belastnings- och misstankeregistret rörande all personal
i skolmiljö, Håkan Persson (SD) och
Alexander Arnesson (SD), remiss
KS/2023:690

16 Information till Kommunfullmäktige
KS/2023:673

Hjälpte informationen på sidan dig?