Vad skrivs om mig?

Här finns information om vad som dokumenteras om dig.

Vad är social dokumentation?

Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel:

  • Social journal
  • Genomförandeplan
  • Levnadsberättelse

Vad är hälso- och sjukvårdsdokumentation?

Enligt patientdatalagen är arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor skyldiga att, i en patientjournal, dokumentera uppgifter som har betydelse för hälso- och sjukvården.

Varför ska personalen skriva om mig?

Det är viktigt att berörd personal ska känna till dina önskemål och behov. Dokumentationen är också ett sätt att säkerställa att den hjälp och det stöd som du får är av god kvalitet. Dessutom ska verksamheten kunna följa upp att du får den hjälp och det stöd som du har blivit beviljad.

Vad får de skriva?

Personalen ska skriva om det som är viktigt för att de ska kunna ge bra hjälp och stöd. Det som skrivs ska vara sakligt, korrekt och lätt att förstå.

Vem får läsa det som skrivs om mig?

Du får själv läsa det som skrivs om dig. Din anhörige eller annan närstående får läsa om du har gett ditt godkännande till det. Den personal som behöver informationen för att kunna utföra sitt arbete får också läsa det som skrivs om dig. Materialet är skyddat av sekretesslagen vilket betyder att personalen inte får föra informationen vidare. Personalen har tystnadsplikt.

Vad är en social journal?

I en social journal beskrivs vilket behov av hjälp och stöd du har. I de löpande anteckningarna för man in beslut, viktiga händelser och annat som har betydelse för det fortsatta arbetet.

Vad är en patientjournal?

Om du får en åtgärd utförd av kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller sjuksköterskor upprättas en patientjournal. Där skriver de in uppgifter om bland annat ditt hälsotillstånd, bedömningar som gjorts, vidtagna åtgärder och orsak till dessa samt förskrivna hjälpmedel.

Vad är en genomförandeplan?

I genomförandeplanen beskrivs hur du ska få den hjälp och det stöd du fått beviljad och vad du vill uppnå med hjälpen och stödet. Planen skrivs av personalen tillsammans med dig, eller med någon som du vill ska företräda dig, så att du har möjlighet att föra fram dina önskemål och synpunkter.

Vad är en levnadsberättelse?

Levnadsberättelsen är ett sätt att själv kunna påverka sin tillvaro om och när du inte själv kan komma till tals. Där beskriver du, eller den som företräder dig, vem du är genom att berätta om livshändelser, personuppgifter, vanor och önskemål.

Det finns en färdig mall som kallas Lär känna mig! som du kan använda om du vill. Levnadsberättelsen är frivillig att göra och du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill berätta. Den används för att personalen ska få förståelse för dig och dina behov. Om du skriver din levnadsberättelse själv och den inte behöver användas i nuläget så kan du förvara den på det sätt du tycker är bäst.

Vill du veta mer?

Prata med din enhetschef eller handläggare i kommunen. Du når dem via kommunens växel.

Hjälpte informationen på sidan dig?