Värdighetsgarantier

Här finns information om kommunens Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg.

Arvika kommun har värdighetsgarantier inom Vård och omsorg. Värdighetsgarantierna beskriver hur kommunen arbetar för att leva upp till lagliga intentioner inom Socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilt stöd för vissa funktionsnedsatta (LSS) och Hälso-och sjukvårdslagen (HSL).

Vård och omsorg strävar därför efter att erbjuda människor att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande även när du behöver hjälp från kommunen med vård, service och omsorg. Vi ska också främja jämlikhet i levnadsvillkor och skapa delaktighet med mål att få leva som andra. Vi ska utföra vården med respekt för alla människors lika villkor och för den enskilda människans värdighet.

Vi ska skapa delaktighet för närstående, erbjuda kontinuitet och ha ett gott bemötande. Vi har även synpunktshantering för att kunna lära oss av synpunkter och beröm.  

Vi garanterar:

Skriftlig information och kontakter

Du får skriftlig information om vad du kan förvänta dig utifrån ditt beslut om insats och du får namn och telefonnummer till minst en person som du kan vända dig till om du har frågor. När du får beslutsmeddelande från handläggaren får du information om genomförandeplanen. En skrift om kontaktmannaskap lämnas av utförare inför eller när insatsen påbörjas.

  • Vård och omsorg garanterar att du snarast blir erbjuden en fast omsorgskontakt/kontaktman i hemtjänst.
  • Vård och omsorg garanterar att all vårdnära personal du möts av har id-bricka med foto.

Genomförandeplan

Du får framföra dina önskemål om hur du vill ha dina beviljade insatser utförda. Personalen skriver tillsammans med dig en genomförandeplan.

  • Vård och omsorg garanterar att din genomförandeplan följs upp minst två gånger per år.
  • Vård och omsorg garanterar att du får en genomförandeplan upprättad snarast och att den är klar inom 2 veckor.

Delaktighet

Utifrån dina behov stödjer och uppmuntrar vi dig att göra de saker du klarar samt respekterar de beslut du fattar. Det finns ett dokument, ”Lär känna mig”, i det kan du med fördel beskriva ditt liv och dina önskemål.

  • Vård och omsorg garanterar dig att du får information om vad en levnadsberättelse är.

Delaktighet för närstående

Personalen tar hänsyn till dina önskemål om hur och på vilket sätt dina närstående ska vara delaktiga.

Kontinuitet

För att du ska känna dig trygg ser vi till att du får oavbrutet sammanhang i din vård, omsorg och service genom att följa din genomförandeplan och övriga planer.

  • Vård och omsorg garanterar dig som har insatser att du blir meddelad vid förändring.

Bemötande

Du bemöts med respekt och värdighet. Det gör vi genom att vi fortlöpande berättar vad vi gör i omvårdnaden och efterfrågar dina synpunkter. All fysisk kontakt präglas av ett varsamt handlag.

Synpunktshantering

Du kan lämna synpunkter via e-tjänsten ”Lämna förslag och synpunkter”. (Du hittar länken dit under rubriken "Länkar".)

Du kan även lämna synpunkter eller önskemål direkt till personal. Om du lämnar personuppgifter när du skickar in via e-tjänsten, så får du personlig återkoppling inom tio arbetsdagar. Du kan välja att lämna synpunkterna anonymt.

  • Vård och omsorg garanterar dig att du får en personlig återkoppling inom 10 arbetsdagar på dina synpunkter och/eller klagomål.

Att leva upp till värdighetsgarantierna

Om du inte tycker att vi lever upp till värdighetsgarantierna ska du i första hand ta upp detta med den berörda för att hitta en lösning. Det kan du göra själv eller via enhets- eller avdelningschef. Du kan också lämna dina synpunkter via e-tjänsten ”Lämna förslag och synpunkter”.

Hjälpte informationen på sidan dig?