SAS, socialt ansvarig samordnare

I Arvika kommun finns en utsedd SAS, det vill säga Socialt Ansvarig Samordnare.

SAS har tillsyn enligt socialtjänstlagen och enligt LSS och ska samordna, kvalitetsutveckla och granska den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.

Andra uppgifter för SAS:en är att ge råd och stöd till personal när det gäller att hantera klagomål och avvikelser. SAS:en är ansvarig för utredning och bedömning av missförhållande enligt Lex Sarah, liksom för anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg ( IVO) vid allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.

SAS:en ska också genomföra intern tillsyn av verksamheter enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Hjälpte informationen på sidan dig?