Om du inte är nöjd

Om något blir fel och du inte är nöjd med den omsorg, vård, eller bemötande du får så talar du i första hand med den personal det gäller eller den närmaste chefen. Du kan också lämna dina synpunkter skriftligt via webbplatsen.

Överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut som du får, kan du överklaga beslutet till länsrätten. Vänd dig till din handläggare om du vill ha hjälp med att överklaga.

Patientnämnden

Finns problemen som du inte tycker blivit lösta kan du eller någon närstående ta kontakt med Region Värmlands patientnämnd. Arvika kommun har ett avtal med Region Värmland och patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Kontakta MAS, MAR eller SAS

Hälso- och sjukvårdslagen kräver att varje kommun ska ha minst en medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS. MAR är medicinskt ansvarig för rehabilitering, medan SAS ansvarar för tillsyn enligt socialtjänstlagen och LSS.

Hjälpte informationen på sidan dig?