Samtycke

Ditt samtycke behövs för kontakter, möten och informationsöverföring.

Alla som arbetar inom vård och omsorg har sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att vi inte utan ditt samtycke får berätta om det vi gör, eller det vi vet om dig och din situation för andra.

Vårt mål med dina insatser är att du ska vara delaktig i din vård och ditt behov av stöd samt veta vad som händer och sker i ditt ärende. För att säkerställa din delaktighet innebär det att vi behöver fråga dig och ha ditt samtycke till informationsöverföring, kontakter och möten.

Ett samtycke kan du när som helst återtas, helt eller delvis och det gäller omedelbart.

Om du själv inte kan ta ställning eller fatta beslut gällande dina omvårdnad- och serviceinsatser, så tillfrågar vi din legala företrädare (god man eller förvaltare) alternativt om du har en anhörig med fullmakt att företräda dig.

Om ingen person finns att tillfråga när det gäller hälso- och sjukvård, så är det hälso- och sjukvårdspersonal, som gör en bedömning utifrån om samtycket antas ha betydelse för din hälsa och fortsatt omsorg.

Samtycke till kontakter

För att du ska få bra vård och kvalitet i dina insatser behöver vi ibland samråda med andra. Det innebär att vi kan behöva inhämta uppgifter från dina närstående, andra yrkesprofessioner, andra vårdgivare eller myndigheter med flera.

Praktiskt innebär det att du eller legal företrädare lämnar ett muntligt eller skriftligt samtycke där det framkommer vem vi får kontakta, vilken myndighet eller vårdgivare samt vilken yrkesprofession.

Du får information om syftet med kontakten samt för hur lång tid samtycket gäller.

Samtycke för möten

Vård och omsorg har som riktlinje att möten som rör dig alltid ska genomföras tillsammans med dig.

Ibland behöver vi samlas tillsammans med dig, närstående, biståndshandläggare, sjuksköterska med flera för att samråda kring hur vi bäst kan vara ett stöd i dina insatser.

Möten kan genomföras utan dig, men kräver alltid ditt samtycke.

Om du inte kan eller vill delta kan du företrädas av närstående med fullmakt eller av legal företrädare, till exempel god man.

Det är du som godkänner syftet med mötet och vilka som ska delta. Du får också en återkoppling efter mötet.

Samtycke för information mellan personal

Vård och omsorg dokumenterar utredningar och händelser i din journal och det är viktig för att dina insatser ska kunna följas upp av både handläggare och av enheten som utför ditt stöd och hjälpbehov. Det är dock endast berörd personal som kan läsa om dig för att få information för att kunna utföra sitt arbete hos dig.

Därför behöver vi även ha ditt samtycke för att berörd personal kan delges information enligt vårt journalsystem.

Medverkan i kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister spelar en viktig roll för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Patientdatalagen innehåller särskilda regler för registren. Du har enligt lagen rätt att få information om registreringen samt rätt att slippa bli registrerad och även rätt att kunna stryka dig i efterhand. Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får ansvara för och föra ett kvalitetsregister.

Som ett sätt att förbättra kvaliteten inom vård och omsorg deltar Arvika kommun i följande kvalitetsregister:

  • BPSD
  • Palliativa registret

BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalitet och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process.

En skattning genomförs och en analys av eventuellt tänkbara orsaker tas fram med hjälp av en checklista. En vårdplan utformas och när man provat vårdåtgärderna under en bestämd tidsperiod, görs en utvärdering.

Palliativa registret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Syftet är att förbättra vården i livets slut.

Frågor

Om du har frågor kring samtycke, kontakta din handläggare, sjuksköterska eller enhetschefen på ditt område via kommunens växel på telefonnummer 0570-816 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?