Frågor och svar om barnomsorgen

Barn och personal leker tittut

Här finner du svar på en del vanliga frågor om barnomsorg.

När ska jag göra min ansökan?

Ansök så snart du vet när du har behov av barnomsorgsplats. För plats i förskola behöver du ansöka senast fyra månader innan önskat placeringsdatum. Om du behöver plats i augusti/september, ska ansökan vara gjord senast 15 april. Plats erbjuds alltid så nära önskat placeringsdatum som möjligt, men ju senare du ansöker desto större risk är det att du får ett senare datum.

Fritidshemsplacering har kortare handläggningstid, men ansök gärna så tidigt som möjligt.

Hur gör jag en ansökan?

Du kan göra din ansökan via kommunens e-tjänst. Tjänsten kan användas för att söka ny plats eller omplacering till en annan förskola.

För att kunna göra ansökan via e-tjänst måste du vara barnets vårdnadshavare och både du och barnet måste vara folkbokförda i Sverige. Personer med skyddade personuppgifter kan inte använda e-tjänsten.

Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten kan du ansöka om plats via blankett. Den kan du skriva ut från e-tjänstportalen alternativt kontakta barnomsorgens administration eller kommunens Kundtjänst om du vill att blanketten skickas hem till dig.

Får jag helt fritt önska förskola/fritidshem?

Man söker ett skolområde, inte en specifik förskola, men önskemål kan lämnas i ansökan. Hänsyn till önskemål tas i möjligaste mån.

Vid önskad fritidshemsplacering kan du endast söka plats på den skola där barnet har skolplacering.

Kan jag ändra ansökningsalternativ på min ansökan?

Ja, du kan göra en ny ansökan där du anger ditt nya alternativ och skriva i fältet "Övriga upplysningar" att du önskar göra en ändring.

Du kan också kontakta barnomsorgens administration via e-post eller telefon.

Får jag det område jag sökt för mitt barn?

Det beror på hur många barn som söker till området och hur många lediga platser som finns på förskolorna i området. Det är bra om du anger flera alternativa önskemål i din ansökan. Vid platsbrist har barn boende i området förtur.

Man är alltid garanterad plats på fritidshem på den skola där barnet går.

Hur gör jag om jag inte erbjuds det område jag har sökt?

Det finns två alternativ.

Du kan tacka ja till erbjuden förskola och sedan ställa ditt barn i omplaceringskö till nästkommande höst. Sista ansökningsdag för omplacering inför hösten är 15 mars. Barn som nyplacerats efter 15 mars omplaceras som regel inte samma år.

Du kan tacka nej till erbjuden placering och vänta på en plats i det område du sökt. Ange då ditt önskemål om att stå kvar i kö när du skickar in svar på det erbjudande du har fått.

När görs omplaceringar?

Omplacering sker i första hand i augusti varje år. Om särskilda skäl finns, till exempel flytt inom kommunen, kan din förskolas rektor godkänna en tidigare omplacering. Detta gäller dock endast i mån av plats på önskad förskola. I områden med många barn och få förskolor kan köerna för byte bli långa och du kan få vänta länge på en ledig plats.

Vi ska flytta till ett annat skolområde inom kommunen och vill byta förskola/fritidshem

Om du vill byta förskola ansöker du om omplacering. Du behåller den "gamla" förskoleplatsen fram till dess att barnet fått plats på en förskola i ditt nya skolområde.

Fritidshemsplacering följer skolplaceringen, så om ditt barn byter skola ändras också fritidshemsplaceringen.

Får jag behålla mitt barns plats i förskolan/fritidshem när vi får tillökning i familjen?

Vid föräldraledighet har ditt barn rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka. Dagar och tider bestäms av förskolan och kan skilja sig åt mellan förskolorna. Det är endast under förskolans fastställda tider som placering vid föräldraledighet erbjuds. Om barnet är över 3 år kan man välja att övergå till avgiftsfri allmän förskola, annars gäller avgift enligt taxa. Anmälan om ändring till allmän förskola måste lämnas till barnomsorgens administration, via e-tjänst eller blankett.

Om vårdnadshavare bryter föräldraledighet för arbete eller studier får barnet vara på förskolan den tid som behövs enligt arbets-/studieschema. Om schematiden överstiger 15 timmar per vecka erbjuds ingen mer förskoleverksamhet. I annat fall erbjuds förskoleverksamhet upp till 15 timmar per vecka inklusive arbets-/studietiden. Avgift enligt taxa.

Barn till föräldralediga har inte rätt till fritidshemsplacering. Du måste själv anmäla förändringen till barnomsorgens administration och platsen stängs från det datum föräldraledigheten inleds. Retroaktiv stängning görs ej.

Jag har blivit arbetslös, påverkar det mitt barns plats i förskola/fritidshem?

Ja, barn till arbetssökande förälder har endast rätt till plats i förskolan 15 timmar per vecka. Dagar och tider bestäms av förskolan och kan skilja sig åt mellan förskolorna. Det är endast under förskolans fastställda tider som placering erbjuds för barn till arbetssökande. Om barnet är över 3 år kan du välja att övergå till avgiftsfri allmän förskola, annars gäller avgift enligt taxa. Anmälan om ändring till allmän förskola måste lämnas till barnomsorgens administration, via e-tjänst eller blankett.

Om vårdnadshavaren arbetar någon/några dagar i veckan får barnet vara på förskolan den tid som behövs enligt arbetsschema. Om schematiden överstiger 15 timmar per vecka erbjuds ingen mer förskoleverksamhet, i annat fall erbjuds förskoleverksamhet upp till 15 timmar per vecka inklusive arbetstiden. Avgift enligt taxa.

Barn till arbetslösa har inte rätt till fritidshemsplacering. Du måste själv anmäla förändringen till barnomsorgens administration och platsen stängs från det datum arbetslösheten inleds. Retroaktiv stängning görs ej.

Jag är långtidssjukskriven, men anser att mitt barn bör ha en barnomsorgsplats

Om du inte arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande måste din ansökan bedömas av Elevhälsan för att du ska kunna få en placering för ditt barn. Kontakta Elevhälsan eller barnomsorgens administration för mer information och ansökningsblankett.

Om barnet är 3-5 år har det alltid rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka under terminstid. Detta gäller från höstterminens början det år ditt barn fyller 3 år.

Har mitt barn rätt till allmän förskola?

Från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år har alla barn rätt till allmän förskoleplacering. Barnet går 15 timmar per vecka. Dagar och tider fastställs av varje förskola och kan skilja sig åt mellan förskolorna. Allmän förskola följer skolans läsårstider och barnet är ledigt på alla lov och studiedagar. Placeringen är avgiftsfri. Om barnet redan har en förskoleplats måste du ansöka om att ändra placeringen senast 2 veckor innan önskat ändringsdatum, via e-tjänst eller blankett.

Om barnet inte har förskoleplats ansöker du om allmän förskoleplacering via kommunens e-tjänst: "Ansökan om plats inom barnomsorgen" eller via blanketten ”Ansökan om barnomsorg”.

Vi har separerat, men har båda behov av barntillsyn

Förändrade familjeförhållande ska alltid anmälas till barnomsorgens administration. Om båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorg efter en separation måste båda meddela detta var för sig. Uppdaterade scheman och inkomstuppgifter ska också lämnas.

Hushållen får därefter varsin faktura, baserad på respektive hushålls inkomst. Den sammanlagda avgiften kan aldrig bli högre än fastställd maxavgift och fördelningen görs proportionerligt mellan vårdnadshavarna. Förändringar i en vårdnadshavares inkomst eller barnets placering kan påverka avgiften för båda.

Får mitt barn vara på förskolan dagen efter jag arbetat natt?

Vårdnadshavare med arbete på obekväma arbetstider har generellt rätt till vila efter arbetspassets slut. Tider görs upp med förskolan eller rektor.

Rätt till vila innan nattarbete bedöms från fall till fall. Ta kontakt med rektor på ditt barns förskola om du har önskemål om detta.

Min sexåring ska börja i förskoleklass i höst, när upphör förskoleplatsen?

Ordinarie förskoleplatser övergår till fritidshemsplats vecka 32, om ingen uppsägning skickas in.

Barn som gått på föräldrakooperativ flyttas inte över till fritidshem. Ansökan om plats måste göras.

För barn som har allmän förskola avslutas förskoleplatsen vid vårterminens slut. Vid behov av fritidshemsplats måste du göra en ansökan inför hösten.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden för både förskola och fritidshem är två månader och du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Varför ska jag betala avgift under sommaren när mitt barn inte är på förskolan?

Barnomsorgsplatsen är ett abonnemang som löper under hela året. Det innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet.

När är förskolan öppen?

Öppettider för förskolan i Arvika kommun är måndag-fredag kl 6.15-18.30. Röda dagar och helgdagar är förskolan stängd. Förskolor med en avdelning kan ha avvikande öppettider.

Hur lämnar jag information till barnomsorgen?

Barnomsorgen kan nås på flera olika sätt. Vilket sätt du ska välja beror på vilken information du behöver lämna.

Edlevo är en app som vårdnadshavare med barn i barnomsorgen använder för att lämna information till verksamheten. Via appen kan du:

  • Lämna schema
  • Anmäla frånvaro
  • Säga upp plats
  • Kontrollera och uppdatera kontaktuppgifter
  • Boka utvecklingssamtal
  • Få information från ditt barns förskola eller fritidshem

Appen laddas kostnadsfritt ner från App store (iOS) eller Google Play butiken (Android). För att kunna använda appen behöver du ha Mobilt Bank-id eller Freja+.
Du kan också komma in i Edlevo genom webbportal.

Som vårdnadshavare har du också tillgång till barnomsorgens e-tjänster. Genom dessa kan du:

  • Ansöka om förskola eller fritidshem
  • Ändra inkomst
  • Beräkna barnomsorgsavgift

"Ansökan" liksom "Beräkna avgift" är öppna tjänster. Att ändra inkomst kräver inloggning med bank-id.

Vill du kontakta barnomsorgens administration går det bra att ringa, mejla eller besöka oss.

Alla förskolor och fritidshem kan kontaktas via telefon. Numren finns på varje enhets webbsida.

Hjälpte informationen på sidan dig?