Mobbning, trygghet, säkerhet

Barn gömmer sig bland kuddar

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i förskolan och skolan. Här finns information hur vi arbetar för att säkerställa det.

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade. Alla barn och elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Mobbning

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Mobbning är vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Tecken på mobbning:

 • Barnet blir tystare
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresultat

Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Mobbning definierar vi ofta som diskriminering eller trakasserier/kränkningar. Diskriminering är när skolan som verksamhet missgynnar en elev. Trakasserier är kränkningar som har samband med diskrimineringsgrunderna eller har sexuella anspelningar. Kränkningar och trakasserier kan både personal och elever göra sig skyldiga till.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkande behandling:

 • Diskrimineringslagen (kap 3 som avser diskriminering och trakasserier)
 • Skollagen (kapitel 6 som avser kränkande behandling)

Skolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att kränka eller trakassera en annan elev, kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven. Detsamma gäller när skolpersonal bryter mot förbudet att utsätta elever för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Skadeståndsbeloppet kan bli högre om verksamhetens plan inte lever upp till de krav som ställs i lagen.

Plan mot kränkande behandling

Till sin hjälp har förskolorna och skolorna olika verktyg, bland annat en ”Plan mot kränkande behandling och trakasserier”. Varje förskola och skola är skyldig att upprätta en sådan plan där de berättar vad de gör för att skolans barn och elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur de gör för att upptäcka om det är problem samt vilket ansvar ledning och pedagoger har. Planen ska innehålla konkreta mål och åtgärder som följs upp och utvärderas varje år. Planerna finns på respektive skolas webbsidor.

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Varje förskola och skola är också skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder för att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Det ska finna aktiva åtgärder för alla sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med de aktiva åtgärderna ska dokumenteras.

Vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkningar, kontakta snarast skolan!

Hjälpte informationen på sidan dig?