Grundbelopp, tilläggsbelopp

Fristående skolor får "skolpeng" för elever som är inskrivna på skolan och kan också ansöka om olika ersättningar.

Skolverksamhet som inte drivs av kommunen får olika typer av ekonomiskt stöd och ersättningar från kommunen. Man får ett grundbelopp ("skolpeng") för varje elev som är inskriven på skolan.

Ett tilläggsbelopp lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning eller delta i lovskola.

Varje fristående skola måste själv ansöka om tilläggsbelopp hos kommunen. Ansökningsblanketter finns i kommunens e-tjänstportal. (Om du använder länken nedan finns blanketterna under rubriken "Övrigt, gemensamt".)

Mer information om vad som gäller för de olika skolformerna finns under respektive rubrik.

Riktlinjer för tilläggsbelopp till enskild pedagogisk verksamhet samt till fristående förskolor

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn i annan pedagogisk verksamhet som har ett omfattande behov av särskilt stöd enligt skollagen 25 kap 13§.

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn i förskolan som har ett omfattande behov av särskilt stöd enligt skollagen 8 kap 23§.

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp om det innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan för tilläggsbelopp lämnas på särskild blankett. Följande information ska lämnas:

 • Beskrivning av barnets behov av särskilt stöd
 • Övrig dokumentation relevant för ansökan
 • Vilka åtgärder som huvudmannen söker tilläggsbelopp för inklusive kostnad.

Handläggning och beslut

Ansökan sekretessbeläggs enligt offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 1§.

Beslut fattas av Kommunstyrelsen.

Tilläggsbelopp beviljas för högst ett år i taget. Den fristående huvudmannen ska förnya sin ansökan inför nästkommande period om barnets behov kvarstår, varvid dokumenten uppdateras och en nulägesbeskrivning lämnas.

Riktlinjer för tilläggsbelopp till fristående grundskolor, grundsärskolor och fritidshem

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever i förskoleklass som har ett omfattande behov av särskilt stöd enligt skollagen 9 kap 21§.

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever i grundskolan som har ett omfattande behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning eller deltar i lovskola enligt skollagen 10 kap 39§.

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever i grundsärskolan som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning, enligt skollagen 11 kap 38§.

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever i fritidshem som har ett omfattande behov av särskilt stöd enligt skollagen 14 kap 17§.

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp om det innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan för tilläggsbelopp lämnas på särskild blankett. Följande information ska lämnas:

 • Beskrivning av elevens skolsituation och behov av särskilt stöd
 • Elevens individuella studieplan
 • Åtgärdsprogram
 • Uppföljning av åtgärdsprogram om sådan finns
 • Övrig dokumentation relevant för ansökan
 • Vilka åtgärder som huvudmannen söker tilläggsbelopp för inklusive kostnad.

Ansökan skickas in i god tid före läsårets start.

Handläggning och beslut

Ansökan för elever i fritidshem sekretessbeläggs enligt offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 3§.

Ansökan för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola sekretessbeläggs enligt offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 2§.

Beslut fattas av Kommunstyrelsen.

Tilläggsbelopp beviljas för högst ett läsår i taget. Den fristående huvudmannen ska förnya sin ansökan inför nästkommande läsår om elevens behov kvarstår, varvid dokumenten uppdateras och en nulägesbeskrivning lämnas.

Riktlinjer för tilläggsbelopp till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever i gymnasieskolan som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning, enligt skollagen 16 kap 54§ och enligt skollagen 17 kap 34§.

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever i gymnasiesärskolan som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning, enligt skollagen 19 kap 47§.

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp om det innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan för tilläggsbelopp lämnas på särskild blankett. Följande information ska lämnas:

 • Beskrivning av elevens skolsituation och behov av särskilt stöd
 • Elevens individuella studieplan
 • Åtgärdsprogram
 • Uppföljning av åtgärdsprogram om sådan finns
 • Övrig dokumentation relevant för ansökan
 • Vilka åtgärder som huvudmannen söker tilläggsbelopp för inklusive kostnad.

Ansökan skickas in i god tid före läsårets start.

Handläggning och beslut

Ansökan för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola sekretessbeläggs enligt offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 2§.

Beslut fattas av Kommunstyrelsen.

Tilläggsbelopp beviljas för högst ett läsår i taget. Den fristående huvudmannen ska förnya sin ansökan inför nästkommande läsår om elevens behov kvarstår, varvid dokumenten uppdateras och en nulägesbeskrivning lämnas.

Överklagande

Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas till förvaltningsdomstol. Överklagan ska skickas eller lämnas till Arvika kommun, 671 81 Arvika. I överklagan ska huvudmannen ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som man begär. Överklagan i skrivelsen ska ha kommit in senast tre veckor från den dag huvudmannen fick beskedet.

Hjälpte informationen på sidan dig?