Regler

Här får du veta mer om vad som gäller för barnomsorg, förskoleverksamhet, allmän förskola och fritidshem.

Allmänna regler för barnomsorgen

Barnomsorg erbjuds barn från 1 års ålder fram till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Barnets schema följer vårdnadshavares arbets- eller studietider, plus tid för resor och lämning/hämtning. Aktuellt schema ska alltid vara registrerat hos barnomsorgen.

Ändringar i barnets schema ska anmälas senast fem dagar i förväg, om ändringen gäller för en längre period. Tillfälliga ändringar i ett löpande schema meddelas direkt till personalen på förskolan/fritidshemmet.

Vårdnadshavare utan schemalagd normalarbetstid anger en snittid per vecka, så kallat obestämt schema.

Avgiften för barnomsorgen baseras på hushållets inkomst och tas ut under hela året. Du betalar för platsen, inte antal timmar ditt barn är på förskolan/fritidshemmet.

Ändringar i inkomst och familjeförhållanden kan påverka avgiften och ska alltid anmälas till barnomsorgens administration.

Om vårdnadshavare separerar och båda har behov av barnomsorg måste detta anmälas för att båda ska bli platsinnehavare. Man får då varsin faktura baserad på respektive hushålls inkomst. Den gemensamma avgiften får inte överstiga maxavgiften för en plats. Nytt schema behöver också lämnas, där det tydligt framgår när barnet är hos respektive vårdnadshavare.

Vid gemensam vårdnad där båda vårdnadshavarna haft behov av barnomsorg, sägs platsen upp av vårdnadshavarna var för sig. Om endast en säger upp sin plats blir den andra ensam platsinnehavare och betalar hela avgiften.

Uppsägning av plats görs via e-tjänsten eller blankett och uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under hela uppsägningstiden.

Barnomsorgsplats kan inte sägas upp under sommaren om behov av omsorg åter finns i augusti/september.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning får barn fortsätta gå enligt ordinarie schema i upp till ett år. Ordinarie schema gäller också om du är hemma med graviditetspenning.

Om en barnomsorgsplats inte används på två månader har kommunen rätt att stänga platsen och man måste då ansöka på nytt för att få en ny placering.

Om du inte betalar avgiften stängs barnomsorgsplatsen. Hela skulden måste då betalas innan du kan erbjudas plats igen och du måste ansöka för att få en ny placering.

Om ett barn är frånvarande från barnomsorgen minst 30 kalenderdagar i följd på grund av sjukdom kan avgiften reduceras, efter skriftlig ansökan.

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling kan ha rätt till barnomsorg enligt skollagen. Använd blanketten för att ansöka om detta bistånd.

Regler för förskoleverksamhet

Barn till arbetssökande erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka, kl 9-14, tre dagar per vecka. Dagarna bestäms av förskolan och kan skilja sig åt mellan förskolorna. Om vårdnadshavare arbetar tillfälligt erbjuds tillsyn den tid som behövs enligt arbetsschema. Om arbetstiden överskrider 15 timmar erbjuds ingen mer tillsyn den veckan.

Barn till föräldralediga erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka, kl 9-14, tre dagar per vecka. Dagarna bestäms av förskolan och kan skilja sig åt mellan förskolorna. Om vårdnadshavare bryter föräldraledigheten för arbete eller studier erbjuds tillsyn den tid som behövs enligt arbets- eller studieschema. Om tiden överskrider 15 timmar erbjuds ingen mer tillsyn den veckan.

För barn 1-2 år är plats i förskolan alltid belagt med avgift enligt taxa, oavsett hur många timmar barnet går. För barn 3-5 år finns möjligheten att välja allmän förskola, vilken är en avgiftsfri placering där barnet har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Vanlig placering för barn 3-5 år har en lägre avgift från 1 september det år barnet fyller 3 år.

Vid brist på förskoleplatser har barn som bor i önskat område förtur.

Om garantitiden på fyra månader är uppfylld och plats inte kan erbjudas lämnas skriftlig information om detta en månad före önskat placeringsdatum. Det finns möjlighet att överklaga.

Barn till separerade vårdnadshavare som båda har behov av barnomsorg erbjuds endast plats på en förskola. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds plats i den kommun där barnet är folkbokfört.

Om du önskar byta till förskola i ett annat område kan du ansöka om omplacering. Omplaceringar görs i mån av plats och barnet börjar på den nya förskolan i augusti. Ansökan kan göras via e-tjänsten eller blankett, senast 15 mars.

Inga omplaceringar görs inom samma område utan särskilda skäl. Det är rektorn på barnets förskola som avgör om särskilda skäl finns.

Regler för allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminens start det år de fyller 3 år. Det är en avgiftsfri placering och barnet får gå 15 timmar per vecka under grundskolans terminstider.

Allmän förskola erbjuds på alla förskolor, kl 9-14, tre dagar per vecka. Dagarna bestäms av förskolorna och kan variera mellan enheterna. Det är endast under dessa tider som allmän förskola erbjuds. Dagar och tider kan inte ändras.

Vistelsetid utanför angivna tider medför att placeringen övergår till en vanlig placering med avgift.

Om vårdnadshavare till barn som redan har plats på förskola vill ändra till allmän förskola-placering måste ansökan om detta göras, via e-tjänsten eller blankett, senast två veckor innan önskat ändringsdatum.

Byte från allmän förskola till vanlig placering kan göras omgående när orsaken är arbete eller studier. För att ändra räcker det att skicka in ett nytt schema.

Regler för fritidshem

Placering i barnomsorgen ändras från förskola till fritidshem vecka 32 det år som barnet börjar i förskoleklass. Om barnet inte ska ha fritidsplats måste en uppsägning göras.

För barn som har en allmän förskola-placering avslutas förskoleplatsen vid vårterminens slut och du måste ansöka om du har behov av fritidshem.

Om ditt barn går på förskola i föräldrakooperativ och har behov av fritidshem måste du ansöka om plats inför höstterminen.

Barn till föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare har inte rätt till plats på fritidshem. Platsen stängs omedelbart om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig. Du måste själv meddela sådana förändringar till barnomsorgens administration. Retroaktiv stängning görs inte.

Hjälpte informationen på sidan dig?