Regler

Här får du veta mer om vilka regler som gäller för barnomsorgen, vilken inkluderar förskola, allmän förskola och fritidshem

Allmänna regler för barnomsorgen

Barnomsorg erbjuds barn från 1 års ålder fram till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Ändringar i inkomst, familjeförhållanden och placering ska alltid anmälas till barnomsorgens administration. Det räcker inte att lämna informationen till förskolan eller fritidshemmet.

Avgiften för barnomsorgen baseras på hushållets inkomst och tas ut under hela året, oavsett barnets närvaro. Du betalar för platsen, inte antal timmar ditt barn är på förskolan/fritidshemmet.

Barnets schema följer vårdnadshavares arbets- eller studietider, plus tid för resor och lämning/hämtning. Aktuellt schema ska alltid vara registrerat hos barnomsorgen.

Ändringar i barnets schema ska anmälas senast fem dagar i förväg. Tillfälliga ändringar i ett inlämnat schema meddelas direkt till personalen på förskolan/fritidshemmet.

Vårdnadshavare utan schemalagd normalarbetstid anger en snittid per vecka, så kallat obestämt schema.

Vid vårdnadshavares eller syskons sjukledighet får barn vara på förskola/fritidshem enligt ordinarie schema.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning får barn fortsätta gå ordinarie antal timmar, i upp till ett år. Schemat kan, i samråd med förskolan eller fritidshemmet, ändras för att bättre passa dina förändrade förhållanden. Detsamma gäller om vårdnadshavare är hemma med graviditetspenning.

Om vårdnadshavare separerar och båda har behov av barnomsorg måste detta anmälas för att båda ska bli platsinnehavare. Man får då varsin faktura baserad på respektive hushålls inkomst. Den sammanlagda avgiften får inte överstiga maxavgiften för en plats. Varje vårdnadshavare lämnar schema för sina veckor.

Vid gemensam vårdnad, där båda vårdnadshavarna haft behov av barnomsorg, sägs platsen upp av vårdnadshavarna var för sig. Om endast den ena säger upp sin plats blir den andra ensam platsinnehavare och betalar hela avgiften.

Uppsägning av plats görs via Edlevo-appen eller blankett. Uppsägningstiden är två månader och avgift betalas till och med stängningsdatumet.

Barnomsorgsplats kan inte sägas upp under sommaren om behov av omsorg åter finns efter sommaren.

Om ett barn är frånvarande från barnomsorgen minst 30 kalenderdagar i följd på grund av barnets eller vårdnadshavares sjukdom kan avgiften reduceras, efter skriftlig ansökan. Använd blanketten ”Reducerad barnomsorgsavgift, ansökan” som finns i e-tjänstportalen.

Om en barnomsorgsplats inte används på två månader har kommunen rätt att stänga platsen och du måste då ansöka på nytt för att få en ny placering.

Om du inte betalar avgiften stängs barnomsorgsplatsen. Hela skulden måste då betalas innan du kan erbjudas plats igen och du måste ansöka för att få en ny placering. Du får information om din skuld och tid att reglera den innan stängning sker.

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling kan ha rätt till barnomsorg enligt skollagen. Detta bistånd kan du ansöka om med blanketten ”Bistånd enligt skollagen, ansökan”, som finns i e-tjänstportalen.

Regler för förskolan

Barn till arbetssökande erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka, kl 9-14, tre dagar per vecka. Dagarna bestäms av förskolan och kan skilja sig åt mellan förskolorna. Om vårdnadshavare arbetar tillfälligt erbjuds tillsyn den tid som behövs enligt arbetsschema. Om arbetstiden överskrider 15 timmar erbjuds ingen mer tillsyn den veckan.

Barn till föräldralediga erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka, kl 9-14, tre dagar per vecka. Dagarna bestäms av förskolan och kan skilja sig åt mellan förskolorna. Om vårdnadshavare bryter föräldraledigheten för arbete eller studier erbjuds tillsyn den tid som behövs enligt arbets- eller studieschema. Om tiden överskrider 15 timmar erbjuds ingen mer tillsyn den veckan.

För barn 1-2 år är plats i förskolan alltid belagd med avgift enligt taxa, oavsett hur många timmar barnet går. För barn 3-5 år finns möjligheten att välja allmän förskola, vilken är en avgiftsfri placering där barnet har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Vanlig placering för barn 3-5 år har en lägre avgift från 1 september det år barnet fyller 3 år.

Regler för allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminens start det år de fyller 3 år. Det är en avgiftsfri placering och barnet får gå 15 timmar per vecka under grundskolans terminstider.

Allmän förskola erbjuds på alla förskolor, kl 9-14, tre dagar per vecka. Dagarna bestäms av förskolorna och kan variera mellan enheterna. Det är endast under dessa tider som allmän förskola erbjuds. Dagar och tider kan inte ändras.

Vistelsetid utanför angivna tider medför att placeringen övergår till en vanlig placering med avgift.

Om vårdnadshavare till barn som redan har plats på förskola vill ändra till allmän förskola-placering måste anmälan om detta göras, via e-tjänsten eller blankett, senast två veckor innan önskat ändringsdatum.

Byte från allmän förskola till vanlig placering kan göras omgående när orsaken är arbete eller studier. Anmälan om ändring görs genom e-tjänst eller blankett.

Regler för fritidshem

Ordinarie placering i barnomsorgen ändras från förskola till fritidshem vecka 32 det år barnet börjar i förskoleklass. Om barnet inte behöver fritidsplats måste en uppsägning göras.

För barn som haft en 15-timmars placering på grund av föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare, avslutas platsen vid förskolans sommarstängning. Vid behov av fritidshemsplacering måste ansökan göras.

För barn som har en allmän förskola-placering avslutas förskoleplatsen vid vårterminens slut och du måste ansöka om du har behov av fritidshem.

Om ditt barn går på förskola i föräldrakooperativ och har behov av fritidshem måste du ansöka om plats inför att barnet börjar förskoleklass.

Barn till föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare har inte rätt till plats på fritidshem. Platsen stängs omedelbart om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig. Du måste själv meddela sådana förändringar till barnomsorgens administration. Retroaktiv stängning görs inte.

Hjälpte informationen på sidan dig?