Starta enskild verksamhet

Här finns information och stöd för dig som vill starta eller driver fristående verksamhet inom förskolan - så kallad enskild verksamhet.

Med enskild verksamhet menas en verksamhet som har en annan huvudman än kommunen. Enskild förskoleverksamhet kan drivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem eller flerfamiljslösningar). Enskild skolbarnsomsorg kan också drivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem eller flerfamiljslösningar).

För att bedriva enskild verksamhet med kommunala bidrag krävs godkännande av utskottet för Lärande och stöd.

Hur gör du om du vill starta enskild verksamhet?

Arvika kommun har tagit fram lokala riktlinjer som ger allmän information för dig som vill starta en enskild verksamhet. Mer information om bidragsregler och hur kommunens handläggning går till finns under respektive rubrik nedan. Ansökningsblanketter finns i kommunens e-tjänstportal.

Bidragsregler

Bidragsregler för fristående förskola och fritidshem med enskild huvudman.

1. Allmänt

Sedan den 1 juli 2009 är hemkommunen skyldig att lämna bidrag till enskild verksamhet som godkänts, om;

 • verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande kommunal verksamhet enligt SL kap 8 och kap 14.
 • påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i kommunen
 • avgifterna inte är oskäligt höga

Rätt till bidrag kan även ges vid undantag från öppenhetskravet med anledning av verksamhetens särskilda karaktär.

Förskola och fritidshem

Bidraget (grundbelopp) till förskola och fritidshem ska avse ersättning för;

 • omsorg och pedagogisk verksamhet
 • pedagogiskt material och utrustning
 • måltider
 • administration
 • mervärdesskatt
 • lokalkostnader

Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Därutöver ska bidrag (tilläggsbelopp) lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Undantag från skyldigheten att lämna bidrag gäller för barn med ett omfattande behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Om ett barn deltar i olika bidragsberättigade enskilda verksamheter, är hemkommunen inte skyldig att lämna bidrag för barnet till fler än två huvudmän.

Pedagogisk omsorg

Bidrag till pedagogisk omsorg bestäms med hänsyn till barnets behov och huvudmannens åtagande efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Enskild pedagogisk omsorg kan få bidrag även för barn vars förälder eller annan vårdnadshavare arbetar i verksamheten, dock inte för fler sådana barn än det antal barn som tas emot från andra familjer. Det är därför inte möjligt för t.ex. ett enskilt familjedaghem att begränsa sig till att endast ta emot dagbarnvårdarens egna barn.

I ett flerfamiljssystem där fler föräldrar i olika familjer arbetar är det däremot möjligt att begränsa verksamheten till barn i de familjer som ingår i systemet, utan att rätten till bidrag inskränks, om kommunen medgett undantag från öppenhetskravet.

2. Arvika kommuns bidragsregler

Förskola

Ekonomiskt bidrag för verksamheten utgår i form av lokalbidrag och kommunalt bidrag i enlighet med skollagen och av utskottet för Lärande och stöd fattade beslut.

- Verksamhetsbidrag
Det kommunala verksamhetsbidraget erhålls utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till kommunens egna förskolor.

Bidraget betalas ut månadsvis i efterskott och grundas på antalet inskrivna barn som deltar i verksamheten per den 15:e varje månad. Juli månads verksamhetsbidrag beräknas som juni månad under förutsättning att verksamheten inte avvecklas innan dess, och att vårdnadshavare betalar avgift för inskrivet barn.

- Lokalbidrag
Lokalbidrag utgår med belopp motsvarande kommunens egna genomsnittliga kostnader per förskolebarn.
Lokalbidraget betalas ut månadsvis i efterskott.

- Barn i behov av särskilt stöd
Bidrag till barn i behov av särskilt stöd inom både kommunal och enskild verksamhet fastställs av Elevhälsan efter prövning i varje enskilt fall. Beslut om tilläggsbelopp och dess omfattning tas i utskottet för Lärande och stöd.

- Reglering av bidrag
Eventuell reglering av utbetalda bidrag sker årsvis i efterskott.

Fritidshem

Ekonomiskt bidrag för verksamheten utgår i form av lokalbidrag och kommunalt bidrag i enlighet med skollagen och av utskottet för Lärande och stöd fattade beslut.

- Verksamhetsbidrag
Det kommunala verksamhetsbidraget erhålls utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till kommunens egna fritidshem.
Bidraget betalas ut månadsvis i efterskott och grundas på antalet inskrivna barn per den 15:e varje månad.

- Lokalbidrag, barn i behov av särskilt stöd, regler bidrag - se förskola.

Pedagogisk omsorg

Ekonomiskt bidrag för verksamheten utgår i form av kommunalt verksamhetsbidrag som erhålls utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till kommunens egna fritidshem.

Bidraget betalas ut månadsvis i efterskott och grundas på antalet inskrivna barn som deltar i verksamheten per den 15:e varje månad. Juli månads verksamhetsbidrag beräknas som juni månad under förutsättning att verksamheten inte avvecklas innan dess, och att vårdnadshavare betalar avgift för inskrivet barn.

Lokalbidrag utgår med belopp motsvarande kommunens egna genomsnittliga kostnader per förskolebarn.
Lokalbidraget betalas ut månadsvis i efterskott.

- Bidrag till enskild pedagogisk omsorg med eller utan anställd personal

Huvudmannens egna barn, som fyllt 1 år men inte 13, får inräknas i barngruppen och generera ersättning. Antalet externa barn, det vill säga barn som inte tillhör hushållet, måste motsvara minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för de egna barnen ska utgå. Exempel: i familjen finns tre barn mellan 1 och 5 år. Två externa barn ingår i verksamheten. Ersättning betalas ut för de två yngsta barnen i hushållet samt för de två externa.

Huvudmannen som har egna barn mellan 1 och 3 år kan välja mellan följande alternativ:

 • låta det ingå i familjedaghemsverksamheten, under förutsättning att reglerna om antalet externa barn är uppfyllda,
 • ansöka om en kommunal förskoleplats, eller
 • ansöka om plats hos en annan enskild huvudman för pedagogisk omsorg.

För pedagogisk omsorg med anställd personal gäller också att man kan välja att placera egna barn hos annan dagbarnvårdare, anställd i samma bolag, så länge regeln och maximalt 50 % egna barn i gruppen iakttas.

Kommunens handläggning

Ansökan handläggs av verksamheten Lärande och stöd/Förskola. Efter att en komplett ansökan om godkännande och rätt till bidrag lämnats till expeditionen för Lärande och stöd ska handläggaren lämna svar inom fyra månader.

Av ansökningsblanketten framgår vilka dokument som ska bifogas för att rättskapaciteten ska kunna verifieras för de olika huvudmannaformerna som kan tänkas bli aktuella.

Handläggaren utarbetar ett beslutsunderlag. Detta föredras i utskottet Lärande och stöd som beslutar i ärendet. Därefter delges den sökande beslutet.

Ansökan ska lämnas in senast 1 mars för verksamhet som tidigast planeras starta 1 januari nästkommande år, och senast 1 november för verksamhet som tidigast planeras starta 1 augusti nästkommande år.

Godkännandet lämnas tills vidare, men blir ogiltigt om verksamheten inte kommit igång inom två år efter att godkännande lämnats eller om verksamheten ligger nere under två år.

Verksamhetsansvarig har skyldighet att meddela förändringar omgående och har återbetalningsskyldighet om felaktigt bidrag betalats ut på grund av att förändringar inte meddelats. Begäran om att få avsluta verksamhet ska lämnas till utskottet Lärande och stöd minst sex månader innan verksamheten upphör. Rätt till bidrag återkallas omgående från det datum som verksamheten förändras, avbryts eller att tillståndet dras in.

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras, utökas eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Förändringarna kan till exempel gälla lokaler, ledning eller åldersstruktur på barnen. Vid byte av föreståndare/rektor ska detta meddelas Lärande och stöd.

Kommunens beslut i ärenden om godkännande enligt kommunens lokala riktlinjer får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Hjälpte informationen på sidan dig?