LSS, stöd och service

Den som har en funktionsnedsättning har viss laglig rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - är en lag som ska garantera dig, som har omfattande och varaktiga funktionshinder, goda levnadsvillkor, att du får det stöd du behöver i det dagliga livet och att du kan påverka vilket stöd och vilken service du får.

LSS ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

En begäran om stöd och service som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS, om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det får antas vara till fördel för den enskilde.

Insatserna ska anpassas så långt det är möjligt till dina individuella behov så att du genom dessa insatser ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Verksamheten ska syfta till att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och får full delaktighet i samhällslivet.

För vem gäller LSS?

Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service.

Ansökan om insatser

Du måste själv eller med hjälp av ett ombud, till exempel god man, ansöka om insatser enligt LSS. Om du vill ansöka om insatser eller om du har frågor, kontakta någon av kommunens LSS-handläggare, tfn 0570‑816 00 vx.

Om du inte omfattas av LSS personkrets, men är i behov av insatser, kan du söka denna hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vill du veta mer, kontakta Biståndsavdelningen, Arvika kommun, tfn 0570‑816 00 vx.

Handläggning

När du lämnat din ansökan gör LSS-handläggaren en utredning om din situation och dina behov. Hur lång tid utredningen tar beror på vilka underlag (läkarintyg med mera) som kan behövas för att bedöma ditt behov av insatser. När utredningen är klar fattar LSS-handläggaren ett beslut om vilka insatser och i vilken omfattning insatserna har beviljats. Du får ett skriftligt besked om detta.

Dokumentation

Verksamheten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskild person.

Tio rättigheter/insatser i LSS-lagen

Rådgivning och annat personligt stöd

Råd och stöd kan beskrivas som ett expertstöd av personer med särskilda kunskaper om hur det är att leva med stora funktionshinder.
Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist.
Vill du veta mer, kontakta regionens LSS-handläggare, Råd och stöd, tfn 054‑61 41 88 eller 054‑61 43 86.

Biträde av personlig assistans

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd, där du får hjälp med dina grundläggande behov av en eller flera personliga assistenter. Det innebär att du till exempel kan få hjälp med personlig hygien, att äta, av- och påklädning, att kommunicera med andra och att komma ut. Du kan antingen få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita till exempel ett kooperativ eller annan privat utförare.

För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela ekonomiska ansvaret. Om du har behov av personlig assistans för din dagliga livsföring mer än 20 timmar per vecka har du rätt att ansöka om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB), där försäkringskassan beslutar.

Vill du veta mer om ”Biträde av personlig assistans” (LSS), kontakta kommunens LSS-handläggare, tfn 0570‑816 00 vx.
Vill du veta mer om ”Biträde av personlig assistans” (SFB), kontakta Försäkringskassan, tfn 0771‑52 45 24.

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska vara en personlig service anpassad efter dina individuella behov. Insatsen ska underlätta för dig att delta i olika aktiviteter utanför hemmet inom fritid och kultur, besöka vänner eller bara komma ut på en promenad. Insatsen är inte till för skötsel av hus och hem. I insatsen ingår inte transporter till och från aktiviteter. Syftet med insatsen ledsagarservice är främst för att den enskilde ska kunna komma ut i sin närmiljö och kunna delta i vardagliga aktiviteter.

Vill du veta mer om ”Ledsagarservice”, kontakta kommunens LSS-handläggare, tfn 0570‑816 00 vx.

Biträde av kontaktperson

En kontaktperson ska vara en medmänniska, en vän, som kan hjälpa dig med sociala kontakter och fritidsaktiviteter. Någon du träffar regelbundet för att göra något trevligt tillsammans med.
Insatsen ”Biträde av kontaktperson” är inget professionellt stöd, utan ges av en medmänniska med engagemang och intresse för andra människor.

Vill du veta mer om ”Biträde av kontaktperson”, kontakta kommunens LSS-handläggare, tfn 0570‑816 00 vx.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en hjälp till anhöriga som bor tillsammans med en person som har en funktionsnedsättning, för att kunna göra något på egen hand, till exempel bio- eller teaterbesök. En avlösare kan då komma hem och hjälpa den funktionsnedsatte. Insatsen kan ges som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Vill du veta mer om ”Avlösarservice i hemmet”, kontakta kommunens LSS-handläggare, tfn 0570‑816 00 vx.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge dig möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som dina anhöriga får utrymme för avkoppling. Du kan få insatsen regelbundet eller som en lösning i situationer som inte kunnat förutses.
Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem eller i en annan familj.

Vill du veta mer om ”Korttidsvistelse utanför det egna hemmet”, kontakta kommunens LSS-handläggare, tfn 0570‑816 00 vx.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar över 12 år. Tillsynen ska kunna erbjudas före och efter skolan samt under lov.

Vill du veta mer om ”Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år”, kontakta Elevhälsans enhetschef, tfn 0570‑816 00 vx.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Ungdomar som läser på gymnasium på annan ort utanför Arvika, kan bo hos en familj på orten där gymnasieskolan finns.

Vill du veta mer om ”Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom”, kontakta Elevhälsans enhetschef, tfn 0570‑816 00 vx.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad

Boendet kan vara utformat på olika sätt, men de vanligaste formerna är servicebostad och gruppbostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskilt anpassad bostad anvisad av kommunen.

Vill du veta mer om ”Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad”, kontakta kommunens LSS-handläggare, tfn 0570‑816 00 vx.

Daglig verksamhet

Personer som omfattas av LSS personkrets punkt 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet.
Daglig verksamhet innebär att du har något stimulerade, meningsfullt och utvecklande att göra om dagarna. Dina behov och önskemål tas till vara så långt som möjligt vid val av sysselsättning. Du ska vara i yrkesverksam ålder och får inte ha annat arbete eller gå i skola samtidigt.

Vill du veta mer om ”Daglig verksamhet”, kontakta kommunens LSS-handläggare, tfn 0570‑816 00 vx.

Individuell plan

Om du har insatser enligt LSS har du rätt att begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän.
Kommunen samordnar det möte där planen görs. Du kan begära en individuell plan (IP) i samband med att en LSS-insats beviljats.

Vill du veta mer om ”Individuell plan”, kontakta kommunens LSS-handläggare, tfn 0570‑816 00 vx.

Kostnader

Insatserna enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar själv för din bostad, måltider, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Den som får assistansersättning från Försäkringskassan ska betala motsvarande summa till kommunen, om denna svarar för assistansen.

Sekretess

Alla som arbetar inom Vård och omsorg, såväl anställda som politiker, har tystnadsplikt.

Rätten att överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut som LSS-handläggaren har fattat, kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad. Hur du ska göra för att överklaga, framgår av samma skrivelse som beslutet. Du har tre veckor på dig att överklaga och detta måste göras skriftligt. Om du tycker att det är svårt att överklaga kan du ta kontakt med den handläggare som har fattat beslutet så får du hjälp.

Bra att veta

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag kan ges till permanentbostad.
Exempel på anpassningar är att bredda dörrar, ta bort trösklar eller installera teknisk utrustning.

Vill du veta mer, kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Skolverksamhet

Har du frågor som gäller grund- och gymnasieskola, särskola eller kommunal vuxenutbildning kan du kontakta Lärande och stöd, tfn 0570‑816 00 vx.

Färdtjänst

Om du på grund av ditt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer som buss eller tåg, kan du ansöka om färdtjänst.
För information, kontakta Värmlandstrafik.

Hjälpte informationen på sidan dig?