Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av din bostad.

Bidraget kan lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende. Bidraget regleras av lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och är ett kontantbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag kan endast lämnas till åtgärder som gäller din permanenta bostad (inte fritidsbostad). De åtgärder som du söker bidrag för ska vara nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning och gäller bostadens fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med vid en flytt. Exempelvis kan det vara:

  • Borttagning av trösklar
  • Breddning av dörrar
  • Borttagning av badkar
  • Ramper

En förutsättning för att få bidrag är att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan söka bidrag?

Bostadsanpassningsbidraget beviljas för alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.

Funktionsnedsättningen måste vara varaktig eller långvarig.

Bostadsanpassningsbidraget lämnas till enskild person som inte behöver vara ägare till bostaden. Sökande i hyresrätter, bostadsrätter samt enbostadshus kan få bidrag för anpassning.

Vad ska vara med i ansökan?

Ansökningsblankett kan hämtas i stadshuset eller hämtas på kommunens webbplats. Du kan också kontakta bostadsanpassningen under telefontiden och be att få blanketten hemskickad till dig. Var noga med att fylla i samtliga uppgifter, speciellt uppgifter om vilka problem du har till följd av din funktionsnedsättning och vilka åtgärder du vill söka bidrag för, det måste finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna.

Behovet av de sökta anpassningarna ska styrkas i ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget bifogar du din ansökan. Om du hyr eller om det finns någon annan delägare till bostaden, så ska även de godkänna att bostadsanpassningen utförs.

Eftersom bidraget är ett kontantbidrag måste de sökta åtgärderna prissättas. Detta görs via ett offertförfarande. Du behöver därför en skriftlig prisuppgift, en offert, från ett företag som har F-skattsedel. Offerten ska innehålla uppgifter om åtgärd samt material- och arbetskostnad inklusive moms.

Vid behov kan bostadsanpassningshandläggaren hjälpa till att ta in offerter för din räkning.

Oavsett om du själv har tagit in offerter eller fått hjälp med detta är det alltid du som är beställare och fakturamottagare. Avtalet är mellan dig och företaget och det ska följa vanliga regler för avtal enligt konsumenttjänstlagen.

En offert som du själv tar fram från ett företag och som bifogas ansökan förkortar handläggningstiden.

Efter beviljat beslut

När beslut är beviljat för åtgärden finns pengarna reserverade för åtgärden under två år. Det är sökanden som måste ta kontakt med entreprenör för att beställa arbetet.

När anpassningen är utförd och betalad tas kontakt med handläggaren på bostadsanpassningen, som betalar ut beloppet utifrån redovisade kvitton på betalda fakturor (enligt det beslut som beviljats för åtgärden).

Att tänka på

Kontakta kommunens handläggare innan du börjar planera för att anpassa bostaden eller innan du byter bostad. Bidrag beviljas generellt inte i efterhand eller om du ansöker om bidrag till kostnadskrävande åtgärder när du bytt bostad.

Detta får du inte bidrag för

Bidrag lämnas inte för:

  • att anpassa en bostad som inte uppfyller kraven för bostad enligt Boverkets byggregler eller har bristande underhåll.
  • att anpassa där behovet kan tillgodoses på ett annat sätt, till exempel med hjälpmedel, personlig assistans eller omdisponering av bostaden.
  • att anpassa i andra byggnader än bostad för permanentboende. Bidrag ges inte för fritidshus eller gäststugor.
  • arbeten som utförs i egen regi.
  • lösa inventarier, det vill säga saker du tar med dig i en flytt.
Hjälpte informationen på sidan dig?