Personlig assistent

Här finns information om personlig assistans, vem som har rätt att få och hur det fungerar att ha en personlig assistent.

Vem har rätt till personlig assistans?

Personlig assistans kan beviljas personer som tillhör personkretsen enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och som behöver omfattande, personlig hjälp i den dagliga livsföringen. För rätt till personlig assistans måste personen behöva hjälp med följande grundläggande behov:

 • Behov av hjälp med personlig hygien
 • Behov av hjälp med måltider
 • Behov av hjälp med att klä av och på sig
 • Behov av hjälp med att kommunicera med andra
 • Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Vem omfattas av LSS?

Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av kroppslig sjukdom eller yttre våld

Personkrets 3. Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som därmed har ett omfattande behov av stöd och service. Personer vars funktionshinder uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Att organisera sin assistans

Det finns tre valmöjligheter när det gäller att organisera sin assistans:

 • Att själv ha arbetsgivaransvar för sina assistenter
 • Att anlita kooperativ eller annat företag att vara arbetsgivare
 • Att anlita kommunen som arbetsgivare

När kommunen anlitas som arbetsgivare sker kontinuerlig uppföljning av insatsen av kommunens LSS-handläggare i samarbete med respektive enhetschef.

Om du valt kommunen som arbetsgivare

Kommunen svarar för rekryteringen av de personliga assistenterna och följer sedvanliga rutiner och riktlinjer för anställning i kommunen. Den assistansberättigade del i rekryteringsarbetet beror på dennes önskemål. När man väljer kommunen som arbetsgivare skrivs ett avtal mellan kommunen och den assistansberättigade.

Den anställdes lön fastställs av kommunen och arbetsvillkoren regleras enligt gällande lagar och avtal.

Kommunen ansvarar för introduktion, fortbildning och arbetsledning av de personliga assistenterna.

Kommunen har arbetsmiljöansvaret för sina personliga assistenter. Detta innebär, att även om det privata hemmet ska respekteras, så måste ibland anpassningar göras för att assistenternas fysiska och psykiska arbetsmiljö ska bli acceptabel. För att insatsen ska kunna genomföras, kan alltså anpassningar som hjälpmedel, luftrenare eller liknande vara nödvändiga.

Personalmöten sker regelbundet. Alla som arbetar inom verksamheten har tystnadsplikt.

Förhållningssätt och relationer

Ett samarbete där alla tar hänsyn till varandra är grundläggande för en bra verksamhet. I assistanssituationen är flera parter inblandade. Det är arbetsgivaren, den enskilde, assistenten och ibland den enskildes anhöriga/företrädare. Varje part har sin funktion att fylla. För att det ska fungera bra för alla inblandade krävs ett gemensamt ansvar.

Genom insatsen personlig assistans har den enskilde stora möjligheter till inflytande över sin egen livssituation. Den enskilde måste ha samma rätt som andra till familjeliv, men den privata sfären är också en del av assistenternas arbetsmiljö.

Om den enskilde vill att assistansen ska utföras på annan tid än vad som anges i arbetsschemat måste även ett sådant önskemål framföras minst en månad före schemaändring.

Överenskommelse om assistansens innehåll

Erfarenheterna visar att relationen mellan arbetsgivaren och den enskilde underlättas genom att man redan från början kommer överens om vad assistansen ska innehålla.

Mellan kommunen och den enskilde upprättas en skriftlig överenskommelse om vissa principer och hänsyn i varje personligt assistansärende för att undvika onödiga missförstånd.

Den enskilde och enhetschef för personlig assistans upprättar tillsammans med försäkringskassans utredning som grund (tillhandahålls av den enskilde) överenskommelsen som bland annat omfattar:

 • Assistansens innehåll
 • Principer vid rekrytering av personliga assistenter
 • Rutiner vid tillsättning av vikarier när ordinarie personal är sjuk eller när ny assistent ska rekryteras
 • Assistentens roll vid eventuella hälso- och sjukvårdsinsatser
 • Redovisning av assistanstimmar till försäkringskassan
 • Assistenternas omkostnader med mera

Vid eventuella oklarheter avseende assistansen ska den enskilde vända sig till den enhetschef som ansvarar för assistansärendet.

Vilka kostnader ska assistansersättningen täcka?

Assistansersättningen som försäkringskassan utbetalar till de personliga assistenternas arbetsgivare ska täcka kostnader för:

 • Assistenternas lönekostnader inklusive tillägg för obekväm arbetstid, jour- och beredskapsersättning, sjuklön, traktamente,
  semesterlön samt sociala avgifter
 • Administrationskostnader (lönekostnader för administrativ personal, arbetsledning, rekrytering och introduktion av nyanställda assistenter, lokal- och driftskostnader med mera)
 • Övriga kostnader som handledning och fortbildning av assistenter, personalmöten, personliga assistenters omkostnader i samband med assistansen för till exempel fritidsaktiviteter tillsammans med den enskilde, övriga omkostnader och förbrukningsvaror.

Den summa som avsätts för brukarens omkostnader i samband med assistansen utgörs av 3 kronor per utförd timma.

Utöver assistansersättningen har kommunen alltid kostnadsansvaret för de 20 första timmarna per vecka, för tillfällig utökning av assistansen (efter ansökan till LSS-handläggare) samt för sjuklöner även för de assistenter som är anställda av andra arbetsgivare än kommunen.

Syftet med personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika komplicerade livssituationer. Den enskilde ska, i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.

Bo hemma med personlig assistans

Assistansen utgår från vad du klarar själv och kompletteras med olika insatser som du behöver dygnet runt. Vi hoppas att du ska bli nöjd med den insats du beviljats. Det är viktigt för oss att du upplever ett gott bemötande och känner dig trygg i kontakten med oss.

Vi utför insatser i ditt hem och vi vill visa respekt för ditt självbestämmande och din integritet. I samband med att vi utför insatser blir ditt hem även personalens arbetsplats och då har vi ansvar för att arbetsmiljön där är sund och säker. Vårt mål är att utföra de beviljade insatserna på ett tillfredsställande sätt för dig, samtidigt som vår personal har en god arbetsmiljö.

Vi kommer att göra en bedömning av arbetsmiljön och det kan innebära att vissa saker måste åtgärdas och anpassas i din hemmiljön. Bedömningen kommer att göras innan eller i nära anslutning till att arbete påbörjas hos dig, liksom vid förändringar, till exempel om ditt omvårdnadsbehov ökar.

Möblering - fritt utrymme krävs

För att kunna ge dig en bra personlig omvårdnad ska din lägenhet vara möblerad så att det underlättar utförandet av insatserna. Vid utförandet av omvårdnadsinsatser och förflyttningar behövs ett fritt arbetsutrymme på minst 80 cm.

Om du har stort omvårdnadsbehov kan vissa arbetstekniska- och förflyttningshjälpmedel behövas, till exempel golv- och taklyft, höj- och sänkbar säng eller andra hjälpmedel.

När hjälpmedel används måste det finnas utrymme för personalen att fritt röra sig runt dig och hjälpmedlet. Dessutom behövs utrymme för att manövrera hjälpmedlet, utan att hindras av lösa eller fast föremål. Det är särskilt viktigt i ditt hygienutrymme och runt din säng och innebär en säkerhet för både dig och personalen.

Om du bedöms vara i behov av hjälpmedel står Arvika kommun för lån av hjälpmedel. Vid behov av höj- och sänkbar säng lånar du sängen, men du anskaffar själv madrass.

Städning

Vi hjälper dig med den vardagliga städningen. Fönsterputsning och storstädning ingår ej. För att kunna utföra städning krävs att golvytorna inte täcks av för många mattor och att dessa går att dammsuga.

Tvätt och klädvård

Vi hjälper till med tvätt av kläder och hemtextilier såsom lakan, handdukar och smådukar. Större dukar hänvisar vi till tvättinrättning, liksom om du önskar mangling eller strykning av lakan.

Snöskottning och sandning

Snöskottning och sandning utförs inte av kommunen. Detta behöver du ombesörja så att det sköts på ett bra sätt, så att vi lätt och utan risk kan komma till dig.

Brandsläckare

Du ansvarar för att det finns brandsläckare i bostaden.

Hjälpte informationen på sidan dig?