Avgifter inom vård och omsorg

Här hittar du de avgifter som gäller inom vård och omsorg.

1. Allmänt

”Maxtaxa”

Den högsta avgift som kommunen får ta ut av dig för insatser från hemtjänsten, vård och omsorg i särskilda boenden, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård är 2 575 kronor per månad under 2024. Summan är kopplad till det så kallade prisbasbeloppet och kommer därför att ändras, när prisbasbeloppet ändras.

Minimibelopp

Från 2024 uppgår förbehållsbeloppet till 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 762 kronor för var och en av sammanlevande makar, sambor eller registrerad partners. För yngre funktionshindrade, 65 år och yngre, är förbehålls-/minimibeloppet 10 % högre än för äldre omsorgstagare. Även förbehållsbeloppet är knutet till prisbasbeloppet och ändras, när prisbasbeloppet ändras.

Minimibeloppet ska täcka dina hushållskostnader för mat, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel.

Däremot ska minimibeloppet inte täcka kostnader för kommunens vård, omsorg och service och inte heller hyra/bostadskostnad.

Individuell höjning av minimibeloppet

Återkommande extra fördyrande kostnader kan öka minimibeloppet. Det kan till exempel vara kostnader för god man, dietkost och matdistribution. Dessa kostnader måste prövas i det enskilda fallet och ansökan görs hos avgiftshandläggaren. Kravet är att dessa kostnader uppgår till 200 kronor/månad, är av varaktig karaktär och återkommer regelbundet under större delen av året.

För särskilda boendeformer (gruppboenden) i Arvika kommun, där du får tillagad mat, får du ett automatiskt tillägg på 1 410 kronor/månad (år 2024).

Minimibeloppet kan minskas

Det betyder att minimibeloppet för boende i Arvika kommuns särskilda boendeformer blir 6 388 kr/månad, på grund av att del i möbler, porslin och hushållsel i gemensamhetsutrymmen fås kostnadsfritt.

2. Beräkning av avgift

Bestämmelserna kring avgifter för äldre och handikappade finns i Socialtjänstlagen 8 kap. 2-9 § och gäller avgift för vård, omsorg, service och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Bestämmelserna medför att kommunen behöver få in aktuella inkomstuppgifter från dig för att kunna räkna ut din avgift. Kommunen skickar därför ut en inkomstförfrågan som du ska fylla i och skicka tillbaka.

Inkomstförfrågan skickas ut i samband med att bistånd beviljas enligt SoL 4:1 och därefter en gång i början på varje år.

Det är viktigt att du återsänder inkomstförfrågan för att avgiften ska kunna beräknas. Om du inte gör det - eller om du inte vill medverka till att lämna in begärda uppgifter - kommer en avgift att tas ut enligt avgiftstaket för maxtaxan, utan någon prövning mot avgiftsutrymme/förbehållsbelopp. (Avgiftstaket för maxtaxan i 2024 års prisnivå är 2 575 kr/månad.)

Avgiften kan korrigeras tre månader retroaktivt vid försenad inlämning av begärda inkomstuppgifter.

Det är den aktuella inkomsten samt inkomst av kapital, som ligger till grund för att fastställa det avgiftsutrymme som finns kvar efter det att du tillförsäkrats ett minimibelopp/förbehållsbelopp för normala levnadsomkostnader och bostadskostnader. Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg ses som inkomst vid inkomstberäkningen. Avgiftsutrymmet blir din avgift för hemtjänst/omvårdnad.

Ändrade förhållanden under året

Vid förändring av pensioner och bostadstillägg sker automatiskt en informationsöverföring från Pensionsmyndigheten. En ny avgiftsberäkning görs och nytt avgiftsbeslut skickas ut.
Sker andra förändringar som gäller inkomster/bostadskostnader eller annat som kan påverka beräkning av avgiften, är du skyldig att själv informera om detta.

Kontakta din avgiftshandläggare, om du vill ha mer information om hur man räknar ut avgiften, innan du får ditt avgiftsbeslut.

Överklagan av avgiftsbeslutet

Beslut enligt socialtjänstlagen om förbehållsbeloppets storlek samt om avgiftens storlek för den enskilde kan överklagas genom förvaltningsbesvär (överklagan). Det är Förvaltningsrätten i Karlstad som prövar kommunens beslut.

Du har rätt att överklaga beslut som rör:

 • avgiftens storlek
 • avgiftsändring
 • beräkning av avgiftsunderlag
 • beräkning av boendekostnad
 • beräkning av minimibelopp

Information hur du överklagar ett avgiftsbeslut får du på avgiftsbeslutet.

3. Avgifter inom Arvika kommun

Avgifter inom Arvika kommuns äldre- och handikappomsorg är knutna till det så kallade prisbasbeloppet i enlighet med riksdagens beslut. Därmed ändras avgifter om prisbasbeloppet förändras.

3.1 Serviceinsatser

För serviceinsatser betalar du 375 kronor/timme.
Gäller för dig med enbart insatser av servicekaraktär.

3.2 Hemtjänst i ordinärt boende

Månadsavgift: maxtaxa 2 575 kronor.

Avgift för makar
Vid avgiftsberäkningen läggs makarnas inkomster samman och fördelas sedan med hälften på vardera maka/make.

Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilde personen, var för sig, och serviceinsatserna kan variera för makarna, beräknas också avgiften var för sig. Detsamma gäller registrerade partners.

3.3 Omvårdnadsavgift i särskilda boendeformer, gruppboende

Månadsavgift: maxtaxa 2 575 kronor.

Utöver omvårdnadstaxan får du betala för följande tjänster:

 • Hyra: du ansöker om bostadstillägg (BTP) hos Pensionsmyndigheten.
 • Avgift för måltider, 4 740 kr/månad.
 • Apodos (receptbelagda mediciner). Betalning sker i efterskott. Apoteket fakturerar. Samma rabattsystem som vanliga recept, det vill säga att du betalar för alla uttagna läkemedel.
 • 220 kr/månad för förbrukningsartiklar, som till exempel toalettpapper, tvättlappar, haklappar samt madrass. Denna avgift ligger utom högkostnadsskyddet/maxtaxan.
 • Läkarbesök
 • Fotvård
 • Tandvård
 • Sjukresor
 • Färdtjänst
 • Hemförsäkring

Reducering av hyra för dubbla boendekostnader vid inflytt till särskilt boende

Vid flyttning till särskilt boende ska den enskilde beredas ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad, hänsyn ska tas till den dubbla boendekostnaden. Beloppet som jämkas är den nya hyran på det särskilda boendet under en månads tid. Jämkningen ska åberopas av den enskilde genom en skriftlig ansökan. Till ansökan ska kopia på hyresavi från föregående bostad samt aktuell ekonomisk översikt på besparingar bifogas.

Jämkningen av hyran görs inte i de fall vårdtagaren har mer än 1 basbelopp i besparingar.
Jämkning görs heller inte i de fall då vårdtagarens inkomst uppgår till så stor summa att båda boendekostnaderna kan betalas och att vårdtagaren tillförsäkras en skälig levnadsnivå (förbehållsbelopp).

Vid flytt från egen fastighet ges ingen jämkning utan uppskov kan ges med hyran i det särskilda boendet i tre månader.

3.4 Korttidsvård

Omvårdnadsavgift: Den som har hemvård betalar sin vanliga hemtjänstavgift. Den som inte har hemvård betalar 86 kronor/dygn. Man betalar också 158 kronor per dag för måltider och 7 kronor per dag för förbrukningsartiklar.

3.5 Trygghetslarm

Månadsabonnemang: 420 kronor – ligger inom maxtaxan.
Installationsavgift: 445 kronor – ligger utom maxtaxan.

Larmet debiteras från och med den dag installation görs.

3.6 Varuhemhandling

Du som enbart har varuhemhandling betalar en månadsavgift på 370 kronor. Du betalar även en plockavgift på 90 kronor per inköpstillfälle.

3.7 Kommunal hemsjukvård/rehabilitering

Avgiften för hemsjukvård/rehabilitering i kommunal regi ingår i maxtaxan. För den som har hemvård ingår hemsjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i avgiften för hemvård. Den som enbart har hemsjukvårdsinsats betalar besöksavgift på 300 kr/besök, max 2 575 kr/månad.

- Avgift tas ut för sjukvårdande behandling som utförs av kommunal distriktssköterska eller behandling som delegerats av distriktssköterska till undersköterska/vårdbiträde.

- Avgift tas ut om den kommunala distriktssköterskan gör besök som läkare ordinerat.

- Avgift tas ut om arbetsterapeut eller sjukgymnast utför rehabiliteringsinsats samt för rehabiliteringsinsats som delegerats av arbetsterapeut eller sjukgymnast till undersköterska/vårdbiträde.

- Avgift tas ut om den enskilde påkallat insats.

- Avgift tas ut för korttidslån av hjälpmedel: 200 kr.

- Avgift tas ut för hämtning av mindre skrymmande hjälpmedel: 400 kr.

- För gruppträning betalar brukaren 200 kr per hel träningsperiod, brukaren får även betala för sin resa tur och retur 120 kr/dag.

- Ingen avgift tas ut för uppföljning av hjälpmedel som förskrivits av regionens personal.

- Ingen avgift tas ut för reparation eller utbyte av utslitet hjälpmedel.

- Barn och ungdom under 20 år betalar ingen avgift.

- Brukare som är 85 år och äldre betalar ingen avgift.

3.8 Ledsagarservice, avlösarservice och social aktivering

Du som är beviljad ledsagarservice, avlösarservice eller social aktivering och inte har andra hemtjänstinsatser, betalar en avgift enligt följande:

- ett besök per månad: 190 kronor
- två besök per månad: 380 kronor
- tre besök per månad: 575 kronor
- fyra eller fler besök per månad: 700 kronor

Avgiften ingår i maxtaxan.

3.9 Dagverksamhet

Du som har dagverksamhet på Vågen betalar 100 kronor/dag för mat. För resor till dagverksamheten betalar du en egenavgift, 60 kronor/enkelresa.

Hjälpte informationen på sidan dig?