Teknik i Väst AB - bolagsordning

Bolagsordning för Teknik i Väst AB.

Registrerat hos Bolagsverket den 3 september 2018.
Antaget av Kommunfullmäktige i Arvika den 26 mars 2018, § 56.
Antaget av Kommunfullmäktige i Eda den 31 mars 2018 § 1.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige i Arvika den 25 mars 2019, § 69.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Teknik i Väst AB.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Arvika, Värmlands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala principer på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla Arvika kommun inkl. bolag och Eda kommun inkl. bolag tjänster avseende drift och skötsel av vatten- och avloppsverksamhet, avfalls- och renhållningsverksamhet, gator och vägar samt i förkommande fall övrig kommunalteknisk verksamhet.

I den mån bolaget bedriver verksamhet som enligt lag, praxis eller ägardirektiv ska bedrivas på affärsmässig grund, ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i den delen.

§ 4 Kommunfullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Arvika och Eda kommuner möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning.

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den kommun där bolaget har sitt säte.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med lägst noll (0) eller högst nio (9) suppleanter, två personalrepresentanter.

Styrelsen utses genom att kommunfullmäktige i Eda kommun utser tre ordinarie ledamöter samt att Kommunfullmäktige i Arvika kommun utser sex ordinarie ledamöter. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen och ska vartannat verksamhetsår vara en av de ledamöter som Kommunfullmäktige i Arvika kommun utsett och vartannat år vara en av de ledamöter som Kommunfullmäktige i Eda kommun utsett.

Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars befogenheter ska regleras i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen.

§ 9 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets årsredovisning och räkenskaper utses på årsstämman en revisor samt en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandattid som för bolagets styrelse ska Kommunfullmäktige i Eda kommun och Kommunfullmäktige i Arvika kommun utse en lekmannarevisor vardera.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Aktieägares rätt att delta i årsstämma

Rätt att delta i årsstämma har aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken.

§ 13 Årsstämma

På årsstämma som ska hållas en gång varje år senast i maj månad ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i
  förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt
  lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 7. Beslut om:
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
  fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
  i. fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda
  ii. koncernbalansräkningen,
  c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter.
 9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer.
 10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
 11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Förköpsförbehåll

Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet med undantag av överlåtelse som sker av Eda kommun inom Eda kommunkoncern eller som sker av Arvika kommun inom Arvika kommunkoncern. Erbjudande om förköp kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar.

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara akties andel av bolagets substansvärde vid utgången av det räkenskapsår som närmast föregått initierandet av förköpsförfarandet, varvid intyg om akties värde utan dröjsmål skall inhämtas från Bolagets revisor, och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpsbeloppet blev bestämt.

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande varvid skiljenämnden ska bestå av en skiljeman.

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från utgången av den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i fjärde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen löper ut.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges godkännande.

Hjälpte informationen på sidan dig?