Stiftelsen Glaskogens naturreservat - stadgar

Stadgar för Stiftelsen Glaskogens Naturreservat.

Antaget av Kommunfullmäktige den 30 januari 1995, § 1.

§ 1
Stiftare är Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner.

§ 2
Stiftelsens benämning är Glaskogens Naturreservat. Stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

§ 3
Stiftelsen har till ändamål att inom Glaskogens Naturreservat enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip verka för friluftslivets utveckling. Bland annat genom att uppföra och förvalta campingplatser, semesterbyar, badplatser m.m.

§ 4
Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos stiftelsen enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande funktionären eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

Beslut varigenom stiftelsen har avslagit enskilds begäran att få ta del av handlingar eller lämnat ut allmän handling med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den, får överklagas av sökanden på sätt anges i sekretesslagen. Beslut överklagas i normalfallet till kammarrätten.

§ 5
Stiftelsen har sitt säte i Arvika kommun.

§ 6
De beslutande organen i Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner äger var för sig rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar och att eljest inspektera stiftelsen.

§ 7
Stiftelsen ska bereda Kommunfullmäktige i Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas.

Styrelsen

§ 8
Stiftelsens verksamhet handhas av en styrelse. Styrelsen består av fem representanter från Arvika kommun, två representanter från Årjängs kommun samt en representant från vardera Eda och Säffle kommuner. Tillhopa nio ledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsens mandattid är fyra år, räknat från och med den 1 januari, året efter det år då val i hela riket av Kommunfullmäktige har ägt rum.

Ledamöterna och ersättarna utses av respektive kommuns beslutande organ, varvid 6 kap. 9 § kommunallagen i tillämpliga delar ska gälla.

Till stiftelsens styrelse ska knytas ett rådgivande organ med en representant vardera från Stora Skog AB, reservatsförvaltaren, enskilda markägare, berörda naturvårdsföreningar, berörda fiskevårdsföreningar samt berörda jaktvårdsorganisationer. Representanter i detta rådgivande organ ska underrättas om styrelsens sammanträden och får närvara vid dessa och deltaga i överläggningar men inte i besluten.

§ 9
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för den tid mandatperioden varar.

§ 10
Styrelsen får handlägga ärende endast om minst en mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll, protokollets innehåll och reservation tillämpas kommunallagens bestämmelser på motsvarande sätt för stiftelsen. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 11
Styrelsen utser verkställande funktionär inom eller utom styrelsen. Denne åligger att under styrelsens överinseende sörja för en sådan organisation av verksamheten som med hänsyn till förhållandena får anses tillfredsställande. Han ska leda driften av stiftelsens rörelse, handha den löpande förvaltningen och utöva tillsyn över anställd personal. Styrelsen äger utse arbetsutskott bestående av högst fem ledamöter med lika många personliga ersättare.

Arbetsutskottet ska bestå av minst två ledamöter från Arvika, minst en ledamot från Årjäng, minst en ledamot från Säffle och minst en ersättare från Eda kommun.

§ 12
Arbetsutskottet får handlägga ärende endast om minst en mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen får, under förutsättning att samtliga styrelsens ledamöter är ense om beslutet, uppdra åt styrelsens arbetsutskott eller åt tjänsteman hos stiftelsen Glaskogen att på styrelsens vägnar besluta i viss grupp av ärenden, vilkas beskaffenhet ska anges i särskilt beslut.

Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden av principiell innebörd eller annars är av större vikt.

§ 13
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när denne finner det erforderligt eller minst två ledamöter begär det.

Förhinder att bevista sammanträde ska i god tid meddelas ordföranden som då har att kalla vederbörande ersättare.

§ 14
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av minst två ledamöter gemensamt eller av en ledamot jämte annan person som styrelsen utser därtill.

§ 15
Ledamöterna i styrelsen jämte rådgivande organ äger åtnjuta skälig ersättning för sitt arbete. Ersättningen bestäms av Arvika kommuns beslutande organ.

§ 16
Styrelsen äger rätt att belåna och med inteckning belasta stiftelsens fastigheter.

§ 17
Styrelsen äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud föra dess talan såväl vid som utom domstol.

Verksamheten

§ 18
Stiftelsen äger, utan respektive kommuns beslutande organs godkännande, genom enhälligt styrelsebeslut förvärva och försälja fast egendom.

Stiftelsen får arrendera fast egendom.

Stiftelsen äger att själv anställa erforderlig personal för skötsel och förvaltning av stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens tillgångar

§ 19
Stiftelsens grundfond är 445 000 kronor. Av grundfonden har tillskjutits 311 500 kronor från Arvika kommun, 8 900 kronor från Eda kommun, 53 400 kronor från Säffle kommun och 71 200 kronor från Årjängs kommun.

§ 20
Kostnaderna för stiftelsens årliga verksamhet fördelas enligt följande procentuella fördelning:
Arvika kommun 70 procent, Eda kommun 2 procent, Säffle kommun 12 procent och Årjängs kommun 16 procent.

§ 21
Ett eventuellt årligt överskott av verksamheten ska avsättas till en reservfond. Stiftelsen kan utan stiftarnas medgivande använda medel från reservfonden.

Räkenskaper och revisorer

§ 22
Stiftelsens räkenskaper ska avslutas per kalenderår. Bokslut ska föreligga senast den 1 mars påföljande år, då vederbörliga handlingar ska för granskning överlämnas till revisorerna.

§ 23
Revisorerna ska vara två jämte ersättare, utsedda av Arvika kommuns beslutande organ.

Revisorerna äger åtnjuta arvode som bestäms av Arvika kommuns beslutande organ.

§ 24
Det åligger revisorerna vid fullgörande av sitt uppdrag att:

  • granska stiftelsens böcker och andra räkenskaper
  • taga del av styrelsens protokoll
  • verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av stiftelsens kassa och övriga tillgångar
  • tillse huruvida stiftelsens organisation av och kontroll över bokföringen och medelsförvaltningen är tillfredsställande samt att sedan redovisningshandlingarna avgivits av stiftelsen, granska dessa

§ 25
Revisorernas berättelse ska framläggas senast den 1 maj. Det ankommer på kommunernas beslutande organ att före utgången av juni månad fatta beslut med anledning av verksamhets- och revisionsberättelserna.

Övriga bestämmelser

§ 26
Ändring av dessa stadgar får inte göras utan medgivande av stiftarna.

§ 27
Om stiftelsen upphör ska dess tillgångar fördelas på stiftarna i relation till de ekonomiska åtaganden som respektive kommun gjort.

§ 28
Dessa ändrade stadgar gäller från och med den 1 januari 1995

Hjälpte informationen på sidan dig?