Arvika Lokal och Mark AB - bolagsordning

Bolagsordning för Arvika Lokal och Mark AB.

Registrerat hos Bolagsverket den 27 mars 1957.
Antaget av Kommunfullmäktige den 29 maj 2017, § 106.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 25 mars 2019, § 69.

§ 1

Bolagets firma är Arvika Lokal och Mark AB

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvika kommun äga, hyra, förvärva, uppföra, avyttra och förvalta lokaler för hantverks- och småindustri, lager-, kontors-, och affärsändamål eller annan därmed jämförbar verksamhet samt förvärva, försälja eller på annat sätt upplåta mark för sådana verksamheter. Allmänt stödja och stimulera idéskapande aktiviteter och utveckling av nya produkter, ta emot och utvärdera nya idéer och produkter, stimulera till utvecklande arbete av experimentell karaktär, hålla sig à jour med den tekniska, ekonomiska och administrativa utvecklingen.

§ 3

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Arvika kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

Kommunstyrelsen äger från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst två miljoner sjuttiofem tusen (2.075.000) kronor och högst åtta miljoner trehundra tusen (8.300.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier ska bestå av lägst 20.750 och högst 83.000.

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med lägst noll (0) eller högst nio (9) suppleanter.

Styrelsen utses av Arvika kommunfullmäktige från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Arvika Stadshus AB kan utse ytterligare 2 ledamöter för att säkerställa viss kompetens i styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB. Suppleanter för dessa utses inte.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröstning blir den mening gällande som får de flesta rösterna.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträtt.

§ 7

Styrelsen ska ha sitt säte i Arvika kommun, Värmlands län.

§ 8

Styrelsen utser verkställande direktör, som skall utöva den direkta ledningen av bolagets verksamhet i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av styrelsen.

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant vars uppdrag gäller till slutet av dess att nästa årsstämma hållits och för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska dessutom kommunfullmäktige i Arvika kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna senast två veckor före stämman.

§ 11

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen under maj eller juni månad. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 6. Beslut:
  - om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
  fastställda balansräkningen
  - om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 7. Val av en revisor och en revisorsuppleant.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Anmälan av kommunfullmäktiges i Arvika kommun beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant.
 10. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 12

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 13

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14

På bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan någon inskränkning.

§ 15

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla Arvika Stadshus AB.

§ 16

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arvika kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?