Arvika Kraft AB - bolagsordning

Bolagsordning för Arvika Kraft AB.

Registrerat hos Bolagsverket den 3 december 2010.
Antaget av Kommunfullmäktige den 27 februari 2017, § 28.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 25 mars 2019, § 69.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Arvika Kraft AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Arvika kommun, Värmlands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta anläggningar för elproduktion jämte till anläggningarna och verksamheten hörande fast och lös egendom.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande producera och handla med elektricitet.

§ 5 Kommunfullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Arvika kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

Kommunstyrelsen äger från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio tusen (50 000) kronor och högst tvåhundra tusen (200 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier ska kunna utges till ett lästa antal av 500 och ett högsta antal av 2 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med lägst noll (0) eller högst nio (9) suppleanter. Styrelsen utses av Arvika Kommunfullmäktige från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Arvika Stadshus AB kan utse ytterligare två 2 ledamöter för att säkerställa viss kompetens i styrelsen för Arvika Kraft AB. Suppleanter för dessa utses inte.

§ 9 Verkställande direktör

Styrelsen utser verkställande direktör, som ska utöva den direkta ledningen av bolagets verksamhet i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av styrelsen.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant. Revisor och revisorssuppleanten väljs för perioden intill nästkommande årsstämma.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelsens ledamöter ska Kommunfullmäktige i Arvika kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma/årsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Meddelande till aktieägarna ska ske genom brev med posten.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn.
 9. Anmälan av kommunfullmäktiges i Arvika kommun beslut om
  styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleanter.
 10. Val av revisor och revisorsuppleant.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 16 Upplösning

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla Arvika Stadshus AB.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Arvika kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?