Arvika Fjärrvärme AB - bolagsordning

Bolagsordning för Arvika Fjärrvärme AB.

Registrerat hos Bolagsverket den 27 december 1996.
Antaget av Kommunfullmäktige den 13 december 2010, § 236.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 25 mars 2019, § 69.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Arvika Fjärrvärme AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvika uppföra, äga och förvalta produktionsanläggningar och distributionssystem för fjärrvärme samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till en långsiktigt hållbar energiproduktion inom kommunen.

§ 4 Kommunfullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Arvika kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner (5.000.000) kronor och högst tjugo miljoner (20.000.000) kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5.000 aktier och högst 20.000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med lägst noll (0) eller högst nio (9) suppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Arvika kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Arvika Stadshus AB kan utse ytterligare två ledamöter för att säkerställa viss kompetens i Arvika Fjärrvärme AB:s styrelse. Suppleanter för dessa utses inte.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Arvika, Värmlands län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisor och revisorssuppleant utses för perioden intill nästkommande årsstämma.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för styrelsens ledamöter ska Kommunfullmäktige i Arvika kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
  lekmannarevisorns granskningsrapport.
 7. Beslut om
  - fastställande av resultat- och balansräkningen
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
 9. Val av en revisor och en revisorsersättare.
 10. Anmälan av Kommunfullmäktiges i Arvika kommun beslut om styrelseledamöter, och lekmannarevisor med suppleanter.
 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Röster vid bolagsstämma

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstetalet.

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Arvika kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Upplösning

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla Arvika Stadshus AB.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Arvika kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?