Arvika Kommunnät AB - bolagsordning

Bolagsordning för Arvika Kommunnät AB.

Registrerat hos Bolagsverket den 5 juni 2014.
Antaget av Kommunfullmäktige den 31 augusti 2015, § 185.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 25 mars 2019, § 69.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Arvika Kommunnät AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Arvika kommun, Värmlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvika kommun uppföra, äga och driva ett öppet nät för kommunikation samt därmed förenlig serviceverksamhet.
Bolaget får äga aktier i aktiebolag för kommunal samverkan rörande öppna nät för kommunikation.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande äga och förvalta samt tillhandahålla distribution av informations och kommunikationstjänster.

§ 5 Kommunfullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Arvika kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

Kommunstyrelsen äger från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

Aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av 500 och ett högsta antal av 2 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med lägst noll (0) eller högst nio (9) suppleanter.

Styrelsen utses av Arvika Kommunfullmäktige från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Arvika Stadshus AB kan utse ytterligare 2 ledamöter för att säkerställa viss kompetens i styrelsen för Arvika Kommunnät AB. Suppleanter för dessa utses inte.

§ 9 Verkställande direktör

Styrelsen utser verkställande direktör, som ska utöva den direkta ledningen av bolagets verksamhet i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av styrelsen.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant. Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av dess nästa årsstämma hållits.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Arvika kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma/årsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Meddelande till aktieägarna ska ske genom brev med posten.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
  fastställda balansräkningen,
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 9. Anmälan av Kommunfullmäktiges i Arvika kommun beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 16 Upplösning

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla Arvika Stadshus AB.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Arvika kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?