Avgifter

Här finns information om avgifterna för livsmedelskontroll.

Livsmedelskontroll måste alltid finansieras på något sätt. Hur detta sker skiljer sig mellan EU-länderna. Vår lagstiftning är densamma men vissa delar av den ska utformas nationellt och finansieringen av kontrollen är en sådan del, sanktioner är en annan.

Sverige har liksom ganska många andra länder beslutat att livsmedelskontrollen ska betalas av den som orsakar kontrollen, det vill säga livsmedelsföretaget. En del andra länder har skattefinansierad kontroll. Uppföljande kontroll, som orsakas av att ett företag inte följer regelverket, ska dock i alla länder inom EU alltid betalas av företaget.

Avgift för registrering

Vid anmälan om registrering av en livsmedelsverksamhet får man betala en registreringsavgift motsvarande två timavgifter. Denna ska enligt förordning (2021:176) täcka myndighetens kostnader för handläggningen av registreringen. Eftersom kostnaderna inte är desamma i alla landets kommuner kan avgiften vara olika. I Arvika kommun är den för närvarande 2 522 kr (2023 års timavgift ska indexuppräknas 2024).

Kontrollavgifter planerad kontroll

Samma år som en livsmedelsverksamhet registreras ska verksamheten riskklassas och tilldelas en kontrollfrekvens.Kontrollfrekvensen fastställs enligt Livsmedelsverkets riskklassningsmodell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll (LIVSFS 2023:2).

Vid bedömningen av kontrollfrekvens utgår man ifrån antalet årsarbetskrafter i verksamheten samt vilka olika typer av aktiviteter som sker i anläggningen. Underlaget till riskklassningen lämnar du in samtidigt med registreringen av livsmedelsverksamheten via kommunens e-tjänst alternativt kontaktar du någon av personerna som arbetar med livsmedelskontrollen direkt så kan vi hjälpa dig att fylla i uppgifterna.

Planerad kontroll kommer därefter ske av personal ifrån Miljöstaben enligt fastställd kontrollfrekvens. Verksamheten timdebiteras efter utförd kontroll för den tid Miljöstaben lagt ner på kontrollen (avser förarbete, kontroll och efterarbete såsom upprättande av kontrollrapport och avgiftsbeslut).

Extra kontrollavgift

I de fall som ett livsmedelsföretag har så pass många brister i sin verksamhet att kontrollmyndigheten efter en revision eller inspektion måste göra en uppföljande kontroll, ska företaget betala kostnaden för detta återbesök. Detsamma gäller om livsmedelsprov vid analys bedömts som godtagbart med anmärkning eller otillfredsställande; företaget får betala kostnaden för omprov och dessutom alla kostnader som myndigheten har i samband med detta.

Det händer ibland att någon privatperson anmäler att det finns stora brister vid en livsmedelsanläggning eller att de ätit på ett matställe och blivit matförgiftade. Miljöstaben är då skyldig att göra en kontroll på platsen. Om klagomålen visar sig vara obefogade behöver inte livsmedelsföretaget betala något, men om det däremot visar sig att klagomålen är motiverade ska företaget betala vad kontrollen kostar.

Hjälpte informationen på sidan dig?