Ventilationskontroll

Här finns information om obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Väl fungerande ventilation är en förutsättning för bra inomhusklimat. Genom ventilationskontroll testas funktion och kvalitet på ventilationssystemen. Bra inomhusklimat ger friskare människor samt god drift- och energiekonomi.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller. Undantaget är en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen.

Kontrollen av en fastighet utförs mot de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Om funktionskontrollanten finner allvarliga fel kan denna underkänna systemet. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet under en av funktionskontrollanten utsatt tid. Om detta inte görs kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett föreläggande vid vite.

Fem nyckelord förklarar OVK:s genomförande

  • Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.
  • Besiktningsman. Endast den som har riksbehörighet får utföra funktionskontrollen.
  • OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon skicka till kommunens byggnads- och miljönämnd.
  • Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll och datum för kontrollen. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entré.
  • Myndighetsnämnd. Kommunens Myndighetsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK följs och att besiktningsmän utför sitt arbete på rätt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller inte åtgärdar påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.
Hjälpte informationen på sidan dig?