Tobak

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Ansökan om tobaksförsäljning

Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter är skyldig att ansöka om tobaksförsäljningstillstånd hos kommunen innan försäljningen börjar. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om detaljhandelstillstånd hos kommunen. Tillstånden kan gälla tills vidare eller under en begränsad tidsperiod.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter reglerar försäljningen av tobaksvaror. Kommunen ska ha tillsyn över verksamheten, i Arvika kommun sköts detta av alkohol- och tobakshandläggarna. Kommunen tar också ut en ansökningsavgift och en årlig tillsynsavgift, som Kommunfullmäktige beslutar om.

Åldersgräns

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.
På varje säljställe ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen. Tobaksvaror och nikotinpreparat ska också tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker via automat, postorder eller liknande.

Olaglig försäljning

Olaglig försäljning kan anmälas till polisen. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och den som säljer tobak till personer under 18 år kan straffas med böter eller t.o.m. fängelse.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att hon eller han även ansvarar för att personalen känner till gällande regler.

Lagen om tobaksskatt föreskriver att cigaretter inte får tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om högsta detaljhandelspris. Cigarettpaket får inte heller innehålla mindre än 19 cigaretter. Detta medför att det är förbjudet att sälja cigaretter styckevis.

Marknadsföring

Tobaksreklam är förbjuden i periodisk press, radio och TV. Tobaksreklam i övrigt ska präglas av särskild måttfullhet. Detta innebär bland annat förbud mot utomhusreklam och mot direktreklam. Reklam inne på säljstället får endast finnas i anslutning till tobaksvarorna och den ska placeras så att den inte är synlig utifrån. Motsvarande regler gäller även för indirekt tobaksreklam, det vill säga när tobaksvarumärken förekommer i marknadsföring av andra varor eller tjänster.

Egenkontrollprogram

Näringsidkaren ska upprätta ett egenkontrollprogram för regelbunden uppföljning av säljverksamheten. Egenkontrollen ska dokumenteras och det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. Det bör fortlöpande förnyas och förankras vid personalbyten eller andra förändringar i verksamheten.

Kopia på egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med ansökan om tobaksförsäljning eller vid förändring av programmet.

Försäljning av nikotinläkemedel

Om du ska sälja nikotinhjälpmedel, vänd dig direkt till Läkemedelsverket.

Hjälpte informationen på sidan dig?