Förorenad mark

I första hand är det verksamhetsutövaren som orsakat föroreningen som har ansvaret för ett förorenat markområde.

Ett förorenat område är ett område, byggnad eller anläggning som är så förorenat att halterna är påtagligt högre än de naturliga bakgrundshalterna. Gamla industriområden eller bensinstationer är exempel på områden som kan vara förorenade.

Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten eller i sediment blir ofta kvar under lång tid om vi inte gör någonting åt det. Föroreningarna sprids ofta vidare till vattendrag och grundvatten. Många föroreningar påverkar människan eller miljön på lång sikt, men även akuta effekter kan förekomma. Vi människor utsätts för föroreningar på många olika sätt exempelvis genom dammning, direkt intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor, intag av mat och dricksvatten med mera. Spridningen är ofta långsam och påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer. Föroreningar som legat relativt stilla kan även påverkas och spridas av mänskliga aktiviteter som till exempel vid schaktning.

Upplysningsskyldighet

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas. Om du upptäcker eller orsakar en förorening som kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta Miljöstaben omgående. Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment, samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta räddningstjänsten.

Anmälningsplikt

En sanering eller andra åtgärder som till exempel schaktning kan medföra risk för spridning eller exponering av föroreningarna, därför ska du göra en anmälan till Myndighetsnämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan saneringen/åtgärden påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer ska skador och risker undanröjas. Händelserna ska genast anmälas till Miljöstaben.

Ansvar

Det är i första hand verksamhetsutövaren som orsakat föroreningen som är ansvarig för undersökning och efterbehandling. För att ansvaret ska bli aktuellt måste verksamheten ha varit i drift efter den 30 juni 1969.

Om verksamhetsutövaren inte finns kvar, exempelvis efter en konkurs, ansvarar fastighetsägaren. Men då måste fastigheten ha förvärvats efter den 31 december 1998 och fastighetsägaren känt till, eller borde ha känt till föroreningarna vid köpet. Var därför särskilt uppmärksam vid köp av en fastighet om det tidigare bedrivits någon verksamhet som kan ha förorenat där. Miljöstaben kan oftast informera om tidigare verksamheter på en fastighet och eventuella föroreningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?