Gräva, schakta

Det krävs ett grävtillstånd för att få gräva i allmän platsmark inom Arvika kommun.

Grävning - allmän platsmark

Om du behöver gräva i allmän platsmark inom Arvika kommun - kanske för att dra fjärrvärme, elkablar eller telekablar - måste du ansöka om grävtillstånd. Ansökan om tillstånd gör du hos Samhällsbyggnadsfunktionen. Grävtillståndet kostar ingenting.

I vissa fall behövs även en trafikanordningsplan och ett polistillstånd, om arbetena medför upplag av massor eller att bodar eller containrar måste ställas upp eller liknande. Ansökan om polistillstånd gör du hos Polisen.

En trafikanordningsplan krävs för många arbeten som inkräktar på gatumark och trafik - inte bara vägarbeten, utan också till exempel takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar. Trafikanordningsplanen lämnar du in till Samhällsbyggnadsfunktionen.

Kontakta Samhällsbyggnadsfunktionen redan under projekterings- eller planeringsstadiet. En dialog ska föras för att nå fram till den bästa tekniska lösningen och för samordning med andra projekt som kan vara aktuella. Andra anläggningsägare som berörs ska få möjlighet att medverka i planeringen.

Du som är ansvarig för arbetet ska följa kommunens anvisningar för grävning i allmän platsmark, till exempel att:

  • se till att du har alla tillstånd som behövs (grävtillstånd, upplåtelse allmän platsmark, trafikanordningsplan)
  • återställa arbetsområdet till samma skick som tidigare, omedelbart efter utfört arbete.
  • Återfyllnad ska göras till tidigare nivå med ursprungligt material i ursprungliga lagertjocklekar.
  • Packning ska göras enligt AMA Anläggning 13. Kontakta gärna Teknik i Väst AB:s gatuenhet om du är osäker.
  • Det företag som söker och erhåller grävtillstånd har ansvar för att säkerhetsföreskrifter följs för att förhindra olyckshändelser i samband med arbetena och ansvarar för eventuella skador som blir i väg- och parkområde på grund av markarbetena.

Återställning i belagd yta ska ske enligt följande:

  • I gång- och cykelväg, trottoarer, gångbaneutrymme som är smalare än 1,50 meter ska hela ytan beläggas.
  • I gång- och cykelväg, trottoarer, gångbaneutrymme som är bredare än 1,50 meter ska grävningen ske i anslutning till endera sidan av ytan, därefter ska ytan beläggas 2,0 meter från exempelvis kantsten eller tomtgräns.
  • Ytor som ska beläggas ska kantskäras på den eller de sidor som inte ansluter till kantsten eller en tomtgräns.
  • Vid förläggning eller korsning av körväg ska schakten spetsas mot befintliga ytor med en släntlutning på 1:2 (tjälfarlighetsklass1) enligt AMA Anläggning 13 CBB.12, varefter ytan beläggs med motsvarande asfalttjocklek som befintlig väg och kantskärs minst 30 centimeter utanför släntkrön.
  • En avgift för framtida underhåll tas ut på 25 % av beläggningsfakturan.

Grävning - privat mark

Innan du gräver på tomten ska du begära ledningsanvisning av Teknik i Väst AB - det vill säga att du ska hämta in information om var elkablar, ledningar och rör finns nedgrävda för att förhindra grävskador. Skulle olyckan vara framme och någon ledning eller kabel blir avgrävd, utan att du begärt information eller utsättning, blir du ersättningsskyldig för skadan.

Arvika ingår i samarbetet www.ledningskollen.se, där du kostnadsfritt kan få samlad information om var elkablar, va-ledningar, kommunnät, fjärrvärmeledningar, gasledningar samt gatubelysning finns nergrävda. Det är gratis att ställa frågor och att registrera sig som ledningsägare i Ledningskollen.

Mer information om vad du bör tänka på innan du gräver finns på Teknik i Väst AB:s webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?