Oljeavskiljare och fettavskiljare

En del anläggningar behöver ha oljeavskiljare eller en fettavskiljare.

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används för att förhindra att oljeförorenat avloppsvatten når avloppsreningsverk eller dagvatten. Avloppsreningsverken är främst till för att rena avloppsvatten från hushållen och det är viktigt att övrigt avloppsvatten inte innehåller ämnen som kan påverka reningsprocessen. Hamnar oljeförorenat avloppsvatten i dagvattnet kan det skada djur och växter eftersom detta vatten avleds till sjöar och vattendrag utan föregående rening.

När behövs en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare behövs vid de verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till dagvattnet eller avloppsnätet, till exempel biltvättar, gör-det-själv-hallar och verkstäder. Det kan också handla om dagvattenhantering vid till exempel bensinstationer, parkeringshus eller åkerier.

Vid nyinstallation eller ombyggnation ska oljeavskiljaren uppfylla svensk standard SS-EN 858 och dimensioneras utifrån denna. Beroende på verksamhet ställs krav på oljeavskiljare av klass 1 eller klass 2. En klass 1- avskiljare ska vid test endast släppa ut restoljepro­dukter med mindre än 5 mg/liter flöde medan en klass 2-av­skiljare som mest får släppa ut 100 mg/liter.

Anläggningen ska vara utrustad med integrerad eller separat slamdel, oljeavskiljardel, oljenivålarm, automatisk avstängningsventil och provtagningsenhet. Befintliga oljeavskiljare ska uppfylla kraven i Naturvårdsverkets publikation 75:10. Myndighetsnämnden eller VA-huvudmannen Teknik i Väst AB kan dock ställa ytterligare krav beroende på verksamhetens art.

Oljeavskiljarens funktion

Principen för oljeavskiljare bygger på att man utnyttjar att olja är lättare än vatten och därför lägger sig ovanpå vattenytan. Slam och tyngre partiklar sjunker och lägger sig på botten. Oljan och slammet kan slamsugas och det renade vattnet rinner sedan vidare till avloppsnätet eller ut i dagvattnet.

För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden för det förorenade vattnet är tillräcklig, annars går det orenade vatten rakt igenom oljeavskiljaren. Om tvättning sker med högtryckstvätt finfördelas oljan och blir därmed svår att avskilja. Uppehållstiden i en gravimetrisk oljeavskiljare räcker då normalt inte till för att de finfördelade oljedropparna skall hinna avskiljas. Istället kan det behövas en koalescensavskiljare där den gravimetriska processen intensifieras genom att ett coalescensfilter fångar upp de små oljedropparna som där smälter samman till större droppar vilka stiger snabbare till ytan.

Skötsel av oljeavskiljare

En oljeavskiljare behöver regelbunden tillsyn för att man ska kunna säkerställa dess funktion. Som en del i egenkontrollen bör man regelbundet:

 • Kontrollera oljeskiktets tjocklek (kan göras genom att pejla med en stav insmord i vattenpasta)
 • Kontrollera slammängd
 • Kontrollera utgående vattens renhet
 • Kontrollera nivålarmets funktion och vid behov rengöra givaren
 • Kontrollera eventuellt koalescensfilter och vid behov rengöra eller byta filtret

Oljeavskiljaren ska tömmas regelbundet. Beroende på verksamhetens storlek och art kan tömningsintervallerna variera. Avfall från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall. För sådant avfall gäller speciella regler bland annat om anteckningsskyldighet, transporter, förvaring och omhändertagande. Regler för farligt avfall finns i avfallsförordningen (2011:927).

Vad oljeavskiljaren inte är till för!

Oljeavskiljaren är inte till för att ta hand om olje- eller kemikalieläckage. Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare. Kemikalier och oljor som förvaras i lokal med golvbrunnar ska förvaras så att läckage inte kan ske till golvbrunn trots att den är kopplad till oljeavskiljare. Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar och rester av kemikalier ska hanteras som farligt avfall och får inte tömmas i avlopp.

När ska den tömmas?

Enligt standarden SS-EN 858 bör tömning av avskiljaren ske när halva slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld (dessa uppgifter har tillverkaren av avskiljaren). Det förekommer att tillverkare föreskriver tätare tömningsintervaller och det är då lämpligt att följa dessa.

För att veta när det är dags att tömma en slam- och oljeavskiljare kan man göra en kontroll med en mätsticka som sticks ner till botten av avskiljaren. Om man ska mäta oljeskiktet, kan stickan bestrykas med vattenindikatorpasta (hör med er oljeleverantör). Pastan ger utslag för vatten men inte för olja. Man kan också använda ett kontrollrör som sakta sänks ner i avskiljaren och då fylls underifrån. När röret dras upp sätter man i en propp i botten och oljeskiktets tjocklek syns då i röret.

Efter tömning ska oljeavskiljaren fyllas med färskvatten, annars följer oljan med ut när nivån når utloppsröret. Sandfång/ränna bör dessutom tömmas ofta för att minimera slammängden i oljeavskiljaren.

Fettavskiljare

Stora mängder fett innebär risk för igensättning av avloppsledningarna. Om det finns behov av det ska därför fettavskiljare alltid installeras för att hindra att fettet kommer ut i avloppsnätet . Bestämmelserna om detta finns i ABVA - Allmänna bestämmelser om brukande av Arvika kommuns allmänna avloppsanläggning.

Exempel på verksamheter som kan behöva installera fettavskiljare är

 • Restauranger
 • Storkök
 • Pizzerior
 • Gatukök, grillkök och hamburgerbarer
 • Caféer och konditorier
 • Bagerier
 • Charkuterier
 • Livsmedelsbutiker med tillverkning
 • Skolor eller äldreboenden med matlagning
 • Personalmatsalar
 • Cateringföretag

Fettavskiljare kan också behövas för verksamheter på landsbygden, även om de inte är anslutna till en allmän avloppsanläggning.

Teknik i Väst AB har tagit fram ett informationsblad om de krav som finns på installation av fettavskiljare och om de regler som gäller för utformning, placering och tömning. Informationsbladet gäller anläggningar som ansluts till det kommunala avloppsledningsnätet, men innehåller också information som är intressant då anläggningen ska anslutas till ett avlopp på landsbygden, bland annat om funktion och tömning.

Vem vänder du dig till?

Innan du installerar en oljeavskiljare ska du kontakta Miljöstaben.

Om du ska installera en fettavskiljare, som kommer att ligga inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp, är det VA-chefen på Teknik i Väst AB som du ska vända till. Kommer den att ligga utanför vänder du dig i stället till Miljöstaben.

Vänd dig till någon av kontaktpersonerna på sidan, så får du mer hjälp och information.

Hjälpte informationen på sidan dig?