Miljöfarlig verksamhet

Det är Miljöstaben som sköter miljötillsynen i kommunen.

Miljötillsynen i kommunen sköts av Miljöstaben som lyder direkt under Myndighetsnämnden. Syftet med tillsynen är att minska risken för och förebygga att luft, vatten och mark påverkas av föroreningar.

Ett annat mål är att minska risken för olägenheter för människors hälsa. Miljöbalken - den lag som reglerar hur vi handskas med vår miljö - riktar sig till alla. Det är alltså inte bara företagare som berörs, utan även som enskilda individer måste vi ta vår del av ansvaret.

För vissa verksamheter krävs det att du söker tillstånd eller gör en anmälan till Miljöstaben. Detta gäller till exempel för anläggande av enskilda avlopp, kompostering av hushållsavfall och installation av värmepumpar.

När en tillståndsansökan eller anmälan kommer in till nämnden gör Miljöstaben en utredning och en bedömning av hur miljön och människors hälsa kommer att påverkas av den föreslagna åtgärden. Därefter tas beslut i ärendet av Myndighetsnämnden.

I många enklare ärenden kan beslutet tas i delegation av personal vid Miljöstaben. Kontakta gärna Miljöstaben för råd och information, om du är osäker på vad som gäller.

Miljöbalken innehåller även lagregler som styr hur företagare ska agera för att bidra till en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser och en miljö där varken vår hälsa eller det biologiska livet påverkas negativt.

Beroende på företagens processer, utsläpp, storlek med mera klassas verksamheterna med beteckningarna A, B och C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

För mer miljöpåverkande och större verksamheter med beteckning A och B gäller tillståndsplikt. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. Tillståndspliktiga verksamheter är skyldiga att varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Verksamheter med beteckning C, ska anmälas till Miljöstaben, innan verksamheten påbörjas.

Vid Miljöstabens tillsyn av miljöfarlig verksamhet kontrolleras att miljöbalkens bestämmelser följs. Detta innebär att kontroll görs av bland annat;

  • Hantering/förvaring av avfall samt kemiska produkter
  • Utsläpp till mark, luft och vatten
  • Bulleremissioner
  • Företagets egenkontroll

Företag som har en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet är skyldiga att följa förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

För tillsyn enligt miljöbalken tas en avgift ut av tillstånds- och anmälningspliktiga företag. Taxan har fastställts av Kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?