Kontrollansvarig och kontrollplan

Här finns information om kontrollansvarig och kontrollplan, liksom exempel på kontrollplaner som du kan använda i ditt byggprojekt.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska anlitas vid nybyggnationer av enbostadshus, industrilokaler, större förråd och vid större tillbyggnader.

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och ska se till att kontrollplanen följs, att nödvändiga kontroller utförs och att bygglovet följer Boverkets byggregler (BBR).

Alla kontrollansvariga ska vara certifierade. Du som ska bygga anlitar själv en kontrollansvarig som är certifierad enligt PBL (plan- och bygglagen).

Kontrollplan

En kontrollplan behövs vid alla typer av byggnads-, rivnings- och marklovsärenden. Även vid anmälan av bygglovsbefriade åtgärder ska kontrollplan lämnas in. Kontrollplanen är det dokument som visar på vilka kontroller du som byggherre och den kontrollansvarige ska utföra under byggprocessen. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista. Dokumentet ska vara levande, det ska alltså fyllas i under arbetets gång. Du hittar exempel på kontrollplaner längre ner på sidan.

Slutbesked

När byggnationen är klar och kontrollplanen ifylld ska den skickas in till Myndighetsnämnden som underlag för utfärdande av slutbesked. Märk kontrollplanen med ditt ärendenummer eller fastighetsbeteckning innan du skickar in den.

Om en byggnad tas i bruk innan det finns ett slutbesked utgår sanktionsavgifter.

Kontrollplanen ska innehålla:

  • Vad som kontrolleras
  • Vem som kontrollerar
  • Mot vad kontrollen görs
  • På vilket sätt kontrollen utförs
  • Resultat av kontrollen

Exempel på kontrollplaner

Bygglovsavdelningen har tagit fram exempel på olika kontrollplaner som du kan använda och redigera utefter ditt byggprojekt. Kontrollplanen ska alltid anpassas efter byggprojektets svårighetsgrad och vad som är relevant för just ditt ärende. Kontrollplanerna finns i både word- och pdf-format.

Hjälpte informationen på sidan dig?