Anmälan, bygganmälan

Ibland behövs ingen ansökan om bygglov utan istället en anmälan till kommunen.

Det finns arbeten som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan (det som tidigare kallades för bygganmälan). Om en åtgärd är lovpliktig ska du i stället lämna in en ansökan om bygglov. Om anmälningspliktiga delar ingår behöver ingen separat anmälan lämnas in, utan det tas med i lovansökan.

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen, vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder, exempelvis bygga ”Attefallshus” och tillbyggnad på max 15 kvm. Det krävs istället en anmälan till kommunen och ett startbesked måste fås innan byggstart. Mer information om åtgärderna och vad anmälan ska innehålla finns på webbplatsen.

När behöver du göra en anmälan?

 • Installation av en braskamin/eldstad/öppen spis/rökkanal.
 • Ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg.
 • En betydande förändring i en byggnad/lägenhets planlösning som exempelvis påverkar tillgängligheten, vatten eller ventilation.
 • Rivning av en byggnad. Undantag är rivning av byggnader för jordbruk, skogsbruk och annan liknande näring.
 • Installation eller betydande ändring av hiss, rökkanal, vatten och avlopp eller ventilation.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser.

Göra en anmälan

Anmälan (som heter "Anmälan enligt plan- och byggförordningen") gör du via e-tjänstportalen.

Eldstad och rökkanal

Om du vill installera en ny eldstad eller göra en förändring på en redan befintlig rökkanal behöver du göra en anmälan. Observera att du alltid behöver ett startbesked innan du får börja installera.

Startbeskedet för ett anmälningspliktigt ärende upphör att gälla två år efter att det gavs.
Har du inte påbörjat ditt bygge innan dess, krävs att du gör en ny anmälan och får ett nytt startbesked.

När behövs en anmälan?

 • Installation av ny eldstad, braskamin, rökkanal eller skorsten.
 • Installation av spiskassett i öppen spis.
 • Byte av eldstad som kommer kräva murningsarbete.
 • Byte av eldstad som kommer ändra typen av bränsle.
 • Nyinstallation, byte av eller förlängning av rökkanal.
 • Ombyggnad av skorsten och/eller murad eldstad.
 • Installation av ackumulatortank.
 • Byte av oljepanna till pelletspanna.
 • Installation av imkanal till köksfläkt.
 • Ändra placering av befintlig eldstad.

Handlingar som krävs för anmälningsärende, det vill säga handlingar som krävs inför startbeskedet:

 • Anmälan. Du skickar in din anmälan ("Anmälan eldstad och rökkanal") via vår e-tjänst eller anmälningsblankett som finns i e-tjänstportalen.
 • Förslag till kontrollplan (enligt 10 kap. 6 § plan- och bygglagen). (Mer information om kontrollplan hittar du längre ner på sidan under rubriken "Vad är en kontrollplan?")
 • Planritning i skala 1:100, där eldstadens placering är markerad.
 • Fasadritning vid nyinstallation av rökkanal i skala 1:100, där skorstenen visas. (1 cm på ritningen = 100 cm i verkligheten).
 • Prestandadeklaration för eldstad/ kamin. En prestandadeklaration eller ett produktblad av tillverkaren behövs i anmälan för att kunna redovisa att eldstaden och rökkanalen uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR).

Först efter slutbesked får eldstaden/kaminen/rökkanalen tas i bruk.

Handlingar som krävs för att få slutbesked:

 • Ifylld och signerad kontrollplan (information och exempel på kontrollplaner finns på webbplatsen)
 • Sotarintyg

Kontakta en skorstensfejarmästare

Du ansvarar för säkerheten

Du är själv ansvarig för att lagar och regler, till exempel Boverkets byggregler, följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga.

Besiktning

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet, så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.

Tala med dina grannar

Det kan vara bra att tala med dina grannar innan du börjar bygga. Om Miljöstaben får in återkommande klagomål på röken kan det medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden.

Göra en anmälan

Du skickar din anmälan ("Anmälan av eldstad") via vår e-tjänst.

Hjälpte informationen på sidan dig?