När bygglov inte behövs

Fågelhus med blomma

En del får du göra utan att det behövs bygglov, men istället kan det behövas en anmälan till kommunen.

Det finns vissa åtgärder som du kan utföra utan bygglov om du bor i ett en- eller tvåbostadshus. Förutom de befintliga (skyddad uteplats, skärmtak och friggebod) infördes den 2 juli 2014 nya bygglovbefriade åtgärder:

 • Komplementbyggnad "Attefallshus"
 • Tillbyggnad
 • Takkupor
 • Inredning av ytterligare en bostad

Dessa nya åtgärder kräver en anmälan till kommunen istället för en bygglovsansökan och du måste få ett startbesked innan du får börja bygga. Påbörjat arbete utan startbesked leder till sanktionsavgift på samma sätt som lovpliktiga åtgärder.

I vissa fall kan det krävas bygglov även för dessa bygglovbefriade åtgärder. Bygglov krävs i följande fall:

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Det finns en illustration längst ner på sidan som ger överskådlig information över vad som gäller för friggebod och skärmtak.

Tänk på att kring sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens.

Komplementbyggnad ”Attefallshus”

Du får bygga en komplementbyggnad på max 30 kvm med högst 4 m i nockhöjd. Gäller för en- och tvåbostadshus.

 • Den tillåtna byggnadsytan kan delas upp på flera byggnader.
 • Byggnaden (byggnaderna) måste placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden (samma som för friggebodar).
 • Får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 m utan grannes medgivande.
 • Kan även byggas för permanent bostad och kallas då komplementbostadshus. En permanent bostad innehåller kök och badrum och måste uppfylla samma krav för bostadshus som lovpliktiga bostadshus (med vissa lättnader avseende utrymme).

Anmälan för komplementbyggnad ska innehålla:

 • Ifylld anmälningsblankett (finns i e-tjänstportalen).
 • Fasad-, plan- samt sektionsritning.
 • Situationsplan (redovisat avstånd till granne)
 • Vid avstånd till gräns närmare än 4,5 meter ska avtal redovisas (godkännande av placering och utformning på situationsplan av berörd granne).
 • Konstruktionshandlingar.
 • Kontrollplan (mer information och exempel finns på webbplatsen).

Vid byggnation av komplementbostadshus krävs även:

 • En kontrollansvarig.
 • Tekniskt samråd och kontrollplan upprättad av kontrollansvarig.
 • U-värdeberäkning på samtliga byggnadsdelar.

Tillbyggnad

En tillbyggnad av huvudbyggnaden på högst 15 kvm bruttoarea får göras (se ”Areor, höjder och ritningar”). Gäller för en- och tvåbostadshus.

 • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då ha maximalt 7,5 kvm på varje våning.
 • Kan till exempel användas för inglasning av en uteplats.

Anmälan för tillbyggnad ska innehålla:

 • Ifylld anmälningsblankett (finns i e-tjänstportalen).
 • Fasad-, plan- samt sektionsritning.
 • Situationsplan (redovisat avstånd till granne)
 • Vid avstånd till gräns närmare än 4,5 meter ska avtal redovisas (godkännande av placering och utformning på situationsplan av berörd granne).
 • Konstruktionshandlingar.
 • U-värdes beräkning på samtliga byggnadsdelar (om utrymmet är uppvärmt).
 • Kontrollplan (mer information och exempel finns på webbplatsen).
 • Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs vid tillbyggnad av våtutrymmen eller köksfunktioner (kontrollansvarig upprättar kontrollplanen).

Takkupor

Tillbyggnad med högst två takkupor som tillsammans max får uppta halva takfallets längd. Alla åtgärder som berör takkonstruktionen är anmälningspliktiga. Därmed är alla takkupor i praktiken anmälningspliktiga. Gäller för en- och tvåbostadshus.

 • Gäller inte om du redan har två takkupor. Om du har en får du bygga en till.

Anmälan för takkupor ska innehålla:

 • Ifylld anmälningsblankett (finns i e-tjänstportalen).
 • Fasad-, plan- samt sektionsritning
 • Konstruktionshandlingar
 • Kontrollplan (mer information och exempel finns på webbplatsen)

Inredning av ytterligare en bostad

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus).

Anmälan för inredning av ytterligare en bostad ska innehålla:

 • Ifylld anmälningsblankett (finns i e-tjänstportalen).
 • Planritningar
 • Om fasadändring på byggnaden görs ska fasadritningar finnas med.
 • Kontrollplan (mer information och exempel finns på webbplatsen).
 • Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs om våtutrymmen eller/och köksfunktioner sätts in (kontrollansvarig upprättar kontrollplanen).

Bygga friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och du vill bygga en mindre förrådsbyggnad, växthus eller liknande på din tomt kan en friggebod vara en lösning. En friggebod får inte byggas ihop med en annan byggnad, och ska placeras på tomten i omedelbar närhet av bostadshuset.

Friggebod får byggas utan bygglov om:

 • byggnadsytan inte är större än 15 kvadratmeter
 • höjden från omgivande mark till taknock är högst 3 meter
 • den placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Boden kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från denne. Tänk på att be dina grannar om ett skriftligt medgivande. Om en komplementbyggnad ska uppföras närmare än 4,5 meter från gränsen och berörda grannar inte ger sitt medgivande, måste bygglov sökas. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att friggeboden ska vara bygglovbefriad. Ska du bedriva någon slags företags- eller föreningsverksamhet i friggeboden kan du behöva söka bygglov.

Bygga skärmtak

Bygglov krävs inte på en- och tvåbostadshus för att anordna skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten, utan krav på bygglov, får inte överskrida 15 kvadratmeter. Skärmtaken får då inte sträcka sig längre från huset än 3,6 meter och får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Altan

Utan bygglov kan du uppföra en låg altan. En högre altan behöver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan.

Plank, murar och skyddad uteplats

Höjden på ett plank eller mur räknas alltid från marken på den lägsta sidan.

 • En mur är en tät inhägnad och det krävs bygglov.
 • Även stödmurar räknas till murar och höjden räknas från den lägsta sidan.

Plank och murar kräver vanligtvis bygglov, men du som har ett en- eller tvåbostadshus får utan bygglov sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och är placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att planket eller muren ska vara bygglovbefriad. Tänk på att plank och murar inte får placeras så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Staket

Höjden på ett staket räknas alltid från marken på den lägsta sidan av staketet. Ett staket som är öppet och genomsiktligt är inte lovpliktigt oavsett höjd.

Tänk på att staket inte får placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Häck

För att plantera en häck eller ett träd krävs inget lov. Tänk på att alltid prata med din granne om du ska plantera något, då häckar, buskar och träd kan skapa besvär.

Vissa regler finns som du måste följa för att häckar inte ska bli en trafikfara.

Illustration med tomtmått avseende bygglovbefriade åtgärder.

Översikt bygglovbefriade åtgärder.

Hjälpte informationen på sidan dig?