Strandskydd

Fågel i strandkant

Strandskyddet reglerar hur området från strandlinjen får bebyggas. Du måste söka strandskyddsdispens för att få bygga.

För stränder vid hav, sjöar och vattendrag gäller särskilda strandskyddsbestämmelser. Strandskyddet bestämmer hur området från strandlinjen får bebyggas och regleras i Miljöbalken. Du måste ansöka om dispens från strandskyddet för att få bygga eller göra andra åtgärder inom strandskyddat område.

Strandskyddet finns till för att säkerställa att vi alla har tillgång till strandområden genom allemansrätten och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv i vattnet och på land.

Naturvårdsverkets webbplats har mer information om strandskydd

Strandskyddszonen

Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och miljön under vattnet. Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Vid behov kan Länsstyrelsen utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Inom Arvika kommun varierar strandskyddet mellan 100-200 meter i båda riktningarna från strandlinjen.

Finns det strandskydd på min fastighet?

För att se om din fastighet berörs av strandskydd kan du kontakta Bygglovsavdelningen.

Bo och bygga inom strandskyddat område

De här åtgärderna omfattas av strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken:

 • Om ny byggnad uppförs.
 • Om byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utförs, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Om grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utförs för byggnader, anläggningar eller andra anordningar som avses i punkterna ovan.
 • Om åtgärder utförs som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Du hittar bestämmelserna om vad som gäller inom ett strandskyddsområde i 7 kap. 15 § Miljöbalken.

Möjlighet att få dispens från strandskydd

För att få en dispens krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 § Miljöbalken. Det är den som ansöker som ska visa på att åtgärden kan få dispens.

Du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • närmast strandlinjen är väl avskilt genom till exempel en väg, järnväg, bebyggelse eller verksamhet
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

LIS-område

Kommuner kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispens från strandskydd. I Arvika kommun finns en antagen LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som är ett tillägg till översiktsplanen enligt 7 kap. 18 d § Miljöbalken.

Undantag från förbuden

Under vissa förutsättningar är så kallade areella näringar såsom jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd.

Ansök om strandskyddsdispens i god tid

I Arvika är det Myndighetsnämnden som beslutar om dispens från strandskydd. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden så det är bra att vara ute i god tid med ansökan.

Du måste alltid ha en dispens från förbuden i strandskyddslagen för att kunna bygga inom strandskyddat område. För att underlätta för dig och minska dina kostnader är vår rekommendation att ansöka om strandskyddsdispens innan ansökan om bygglov. Till skillnad från när man ansöker om bygglov så finns det ingen tidsbegränsning för handläggning av en ansökan om strandskyddsdispens. Processen kan därför göra att du förlorar tid för byggnation, om du redan har ett beviljat bygglov. Tänk på att du inte får påbörja arbetet, till exempel genom att riva befintliga byggnader eller börja förberedelsearbeten, innan du fått en beviljad dispens.

Länsstyrelsen i Värmlands län granskar alla dispenser som kommunen beviljat och har möjlighet att ompröva kommunens beslut. Miljö- och friluftsorganisationer som har fler än 2 000 medlemmar har också möjlighet att överklaga beslut om dispens från strandskyddet.

Vilka handlingar behövs för ansökan?

 • Ansökningsblankett - antingen med blanketten "Ansökan om bygglov mm" som finns att ladda ner i e-tjänstportalen eller genom våra e-tjänster.
 • Situationsplan – situationsplanen ska redovisa åtgärdens storlek och placering, samt ett förslag till tomtplatsavgränsning.
 • Andra handlingar som bedöms ha betydelse för att beslut om dispens såsom fasadritningar, planritning, markplanering med mera.

Tomtplatsavgränsning

I de fall dispens lämnas ska Myndighetsnämnden också besluta om tomtplatsavgränsning enligt 7 kapitlet 18 f § Miljöbalken. Det vill säga nämnden ska avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för det avsedda ändamålet. Beslutet medför att allemansrätten upphör inom detta område om byggnationen kommer till stånd.

Ansökan om bygglov eller anmälan

Du kan förutom dispens från strandskyddet även behöva ansöka om lov (bygglov, marklov, rivningslov) eller göra en anmälan för åtgärden.

Även om det du tänker bygga inte kräver bygglov kan det krävas strandskyddsdispens. Exempel på detta är om du vill sätta upp en friggebod eller göra åtgärder som endast kräver anmälan, så kallad attefall.

Hjälpte informationen på sidan dig?