Avgifter, taxor

Kommunens Myndighetsnämnd tar ut en avgift i ärenden om lov och annat.

Bygglovtaxa

Plan- och bygglagen ger möjligheter för Myndighetsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Myndighetsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för villkorsbesked och ingripandebesked, tekniskt samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på arbetsplatsen och kungörelse i Post- och inrikes Tidningar.

Kommunfullmäktige i Arvika kommun har beslutat att avgifter för byggnads- eller rivningsåtgärder ska tas ut enligt Sveriges Kommuner och Regioners taxa.

Avgiftens storlek är baserad på olika faktorer som till exempel byggnadens storlek, typ av byggnation samt typ av byggnad. Om åtgärden är strandnära krävs även en strandskyddsdispens. Om byggnation sker inom eller utanför planlagt område påverkar även detta avgiftens storlek.

För att få en uppfattning om avgifternas storlek får du nedan några exempel.

Exempel 2024

Avgift för besked

Förhandsbesked + kungörelse - 3 864+243 = 4 584+279 = 4 863 kr.
Strandskyddsdispens - 9 168 kr.

Bygglov för ett planenligt enbostadshus med garage med en bruttoarea mindre än 199 kvm

Bygglov + kungörelse 16 075 + 243 = 20 448 kr.

För alla ärenden där det krävs att grannar hörs, tillkommer en avgift på 1 834 till 5 501 kr beroende på antal.

Avgift för anmälan

Eldstad - 1 146 kr.
Ventilationsändring enbostadshus - 2 292 kr.

Avgift för anmälan "Attefallshus", takkupor, tillbyggnad 15 kvm, ytterligare bostad

2 475 - 4 951 kr.

Hjälpte informationen på sidan dig?