Riva, rivningslov

Trasigt fönster, balkar

Om du ska riva en byggnad eller del av byggnad behövs en ansökan om rivningslov eller en rivningsanmälan.

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kan du behöva lämna in en ansökan om rivningslov. Om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område eller utanför områdesbestämmelser kan det räcka med en rivningsanmälan.

I prövningen om rivningslov tittar handläggaren på om byggnaden har kulturhistoriskt värde eller om den omfattas av rivningsförbud i detaljplanen.

Ansöka om rivning

Handlingar som behövs:

  • Ansökningsblanketten "Ansökan om bygglov mm" (vid rivningsanmälan används blanketten "Anmälan enligt plan- och bygglagen") - finns i vår e-tjänstportal.
  • Situationsplan (markera vilken byggnad/byggnader som rivningen avser)
  • Rivningsplan
  • Rivningsinventering

Mer information kring hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad olika typer av ritningar innehåller, finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?