Lov, sammanhållen bebyggelse

Om du bor inom så kallad sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för om-, ny- och tillbyggnad.

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallar man den typen av områden för sammanhållen bebyggelse.

Områden som utgör sammanhållen bebyggelse omfattas av utökad bygglovsplikt, vilket innebär att det krävs bygglov för om-, ny- och tillbyggnad.

I Arvika kommun finns riktlinjer för vad som räknas som sammanhållen bebyggelse. Riktlinjerna används vid fysisk planering och lovgivning för att säkerställa att ärenden inom området behandlas lika. Det är viktigt att det finns en helhetssyn för sammanhållen bebyggelse, inte minst för att säkra vatten- och avloppfrågor för alla hushåll i området.

Hjälpte informationen på sidan dig?