Bygglov

stomme till ett hus

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du i de flesta fall söka bygglov hos Bygglovsavdelningen.

Bygga nytt och bygga till en byggnad

Nybyggnad kräver i allmänhet bygglov.
En tillbyggnad kräver bygglov i de flesta fall. En tillbyggnad är när du ökar en byggnadsvolym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar, tält, serveringsvagnar, baracker, moduler med mera som står uppställda på samma plats under lång tid.

Ändra utseendet på en byggnad

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket, om ändringen avsevärt påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Det krävs även bygglov för att ta upp ett fönster i fasaden.

Ändra användning av en byggnad

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver nästan alltid bygglov, oberoende av om förändringen medför några byggnadstekniska åtgärder eller inte. I rättstillämpningen har detta ansetts vara väsentliga förändringar: från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad.

Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning, exempelvis att en lägenhet inreds i en villa.

Glasa in ett uterum eller altan

Räknas som tillbyggnad, se rubriken ”Bygga till en byggnad”.

Sätta upp en skylt

Att sätta upp skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana inom detaljplanerat område kräver bygglov.

Sätta upp mur eller plank

I fastighetsgräns får man lovfritt uppföra staket, ett staket är genomsiktligt. Är staketet ogenomskinligt är det ett plank och därmed lovpliktigt. Strandskyddsbestämmelserna gäller även för staket, murar och plank.

Installera solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan, men inom ett område med områdesbestämmelser, kan det finnas utökad lovplikt som resulterar i att solfångare eller solcellspaneler kräver lov. För områden som varken omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inte bygglov för solfångare och solcellspaneler. Fristående solenergianläggningar kan i vissa fall kräva bygglov, till exempel om det anges som krav i en detaljplan.

Även om en solfångare eller solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva en anmälan. Kontakta Bygglovsavdelningen för att få svar på vad som gäller för din planerade åtgärd.

Anordna/uppföra stora och små anläggningar

Bygglov krävs för att anordna/uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar. Detta gäller bland annat nöjesparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, parkeringsplatser, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk. Men också upplag eller materialgårdar, såsom permanent uppställning av bilar, båtar, byggnadsmaterial av viss omfattning kräver bygglov.

Fasta cisterner eller liknande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen är bygglovspliktiga. Radio- och telemaster samt torn kräver bygglov, däremot inte mindre sådana som bara är avsedda för en fastighets husbehov.

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

Det är för närvarande stort tryck på Bygglovsavdelningen och du får räkna med att det tar minst tio veckor innan du får besked om bygglov. Lämna alltid in kompletta handlingar för att underlätta granskningen av ditt ärende.

Tänk på att du inte får börja med bygget förrän du fått startbesked från Bygglovsavdelningen. Startbeskedet, som är en del av den tekniska prövningen, meddelas när all nödvändig teknisk dokumentation finns inlämnad.

Hur länge gäller ett bygglov?

Om åtgärden har påbörjats inom två är gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Ansöka om lov

Det är viktigt att du lämnar in skalenliga ritningar tillsammans med din ansökan om bygglov. Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

Handlingarna du skickar in ska uppfylla följande krav:

 • skalenliga
 • inte ritade på rutigt, randigt eller färgat papper
 • alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas
 • avstånd till tomtgränser ska måttsättas

Handlingar som ska skickas in till Bygglovsavdelningen:

 • Ansökningsblanketten "Ansökan om bygglov mm". För att din ansökan ska kunna handläggas så snabbt som möjligt är det viktigt att alla rutor i ansökningsblanketten är ifyllda.
 • Situationsplan. En situationsplan är en karta över din fastighet som visar både befintliga och nya byggnader. Här ska du redovisa var du ska bygga, riva eller göra din åtgärd. På situationsplanen ska du:
  - visa byggnaders storlek och placering
  - redovisa och måttsätta nya byggnader och tillbyggnader
  - ange minst två mått till fastighetsgräns så att placeringen fixeras
  - rita in eventuella murar och plank
  Situationsplan kan hämtas från lantmäteriet Länk till annan webbplats. eller kommunkartan Länk till annan webbplats..
 • Planritning (ritning på planlösningen i skala 1:100). En planritning visar byggnadens olika våningar ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning ska visas separat och du behöver därför skriva vilket våningsplan ritningen visar. Det kan till exempel vara entréplan, övre plan och källarplan.
  Byggnaden ska vara tillgänglig och användbar enligt Boverkets byggregler (BBR). Inner- och ytterdörrars öppningsmått ska redovisas. Möblering ska redovisas enligt Svensk Standard, med mera.
 • Fasadritning (ritning på fasaderna i skala 1:100). Fasadritningen vissar en byggnads eller anläggnings utsida.
 • Nybyggnadskarta (ska lämnas in vid nybyggnation av till exempel en villa, inom detaljplanelagt område). Nybyggnadskartan beställs från Samhällsbyggnadsfunktionen, tfn 0570-817 60, och debiteras efter gällande timtaxa.
 • Förslag till kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som beskriver hur byggprojektet ska kontrolleras, så att bygget följer gällande krav och byggnationen blir säker att använda. Observera att kontrollplanen inte ska vara undertecknad förrän vid begäran om slutbesked.

Du kan också ansöka om bygglov genom kommunens e-tjänst och då bifoga handlingar till ditt ärende som filer. Genom e-tjänsten kan du följa vad som händer i ditt ärende.

Mer information kring kontrollplan, hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad olika typer av ritningar innehåller, finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?